L4 na umowie zlecenia – czy zleceniobiorcy przysługuje płatne zwolnienie lekarskie?

Praca dołącz do dyskusji (33) 01.03.2019
L4 na umowie zlecenia – czy zleceniobiorcy przysługuje płatne zwolnienie lekarskie?

Edyta Wara-Wąsowska

Umowa zlecenia na ogół nie jest zbyt korzystna dla samego zleceniobiorcy – chociażby dlatego, że nie podlega Kodeksowi pracy, a tym samym osoba wykonująca obowiązki służbowe na podstawie umowy zlecenia nie ma tych samych praw co pracownik zatrudniony na umowę o pracę. Czy w związku z tym płatne L4 na umowie zlecenia przysługuje także zleceniobiorcy?

Umowa zlecenia: co przysługuje zleceniobiorcy?

W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenia jest regulowana przez Kodeks cywilny. Zarówno jednak zleceniobiorcy jak i pracownicy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Inaczej jednak wygląda kwestia ubezpieczenia chorobowego – w przypadku umowy zlecenia ma ono charakter dobrowolny. Nie dotyczy to jednak studentów do 26. roku życia, którzy nie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Czy w takim razie płatne L4 na umowie zlecenia przysługuje także zleceniobiorcy?

L4 na umowie zlecenia: tak, jeśli zatrudniony ma ubezpieczenie chorobowe

Jak łatwo się w takim razie wymyślić, płatne L4 na umowie zlecenia jest jak najbardziej możliwe – wystarczy, że zleceniobiorca zdecydował się na ubezpieczenie chorobowe. Aby zleceniobiorcy przysługiwało takie ubezpieczenie, musi wystąpić do zleceniodawcy z pisemnym wnioskiem. Wtedy zleceniodawca ma obowiązek zarejestrować go w ZUS. Z tego względu to w interesie zleceniobiorcy jest to, by taki wniosek złożyć; inaczej nie będzie mógł skorzystać z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą płatne zwolnienie lekarskie.

Zasiłek chorobowy: kiedy zleceniobiorca nabywa do niego prawo?

Zleceniobiorca, który złożył wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po tzw. okresie wyczekiwania. W przypadku zleceniobiorców jest to 90 dni. Co ciekawe, wypłata świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców nie jest finansowana ze środków zleceniodawcy, ale ze środków ZUS. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. od stawki wynagrodzenia brutto. Sama wysokość zasiłku chorobowego to 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli chory trafi do szpitala, to na okres jego pobytu tam wysokość zasiłku wyniesie 70 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim, ale jednocześnie wykonują pracę zarobkową, tracą prawo do zasiłku chorobowego.