Czym jest majątek osobisty małżonków?

Rodzina Dołącz do dyskusji (21)
Czym jest majątek osobisty małżonków?

Z momentem zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami dochodzi do powstania wspólności ustawowej. Już po sformalizowaniu małżeństwa możemy wyróżnić majątek osobisty każdego z małżonków oraz majątek wspólny.

Jednak już na wstępie podkreślę, że wspomniana wspólność majątkowa nie sprawia, iż wszystkie nabywane przez małżonków przedmioty stanowią ich współwłasność. Część ze składników trafi bowiem do majątku osobistego każdego z małżonków.

Majątek osobisty małżonków

Na wstępie należy jednak wskazać, co dokładnie znajdzie się w majątku osobistym. Będą to nade wszystko przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa. Zatem, jeśli jeden z małżonków przed ceremonią zaślubin kupił nieruchomość, czy choćby ruchomość np. samochód, rower czy pralkę, to przedmioty te będą stanowiły jego wyłączną własność.

Natomiast, do majątku osobistego małżonka zaliczymy nie tylko tylko składniki nabyte przed zawarciem małżeństwa. Oznacza to, że już po ślubie wyłączną własność męża czy żony będą stanowić przedmioty nabyte w ramach spadku czy darowizny, chyba że darczyńca czy spadkodawca postanowili inaczej.

Do majątku osobistego zaliczymy także udziały w spółce cywilnej, przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka, prawa niezbywalne mogące przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dodatkowo będą to także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Równocześnie, warto podkreślić, że do majątku osobistego małżonka należą wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej. Tym samym, pobrane wynagrodzenie stanowi element majątku wspólnego małżonków. Natomiast wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków wchodzą w skład majątku osobistego małżonków. To o tyle istotne, że mogą być dochodzone przez małżonka i na tym etapie stanowią przedmiot jego zarządu.

Ponadto, pozostałe elementy majątku osobistego powiązane są z pracą twórczą i osiągnięciami. Wszelkie prawach autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy oraz przedmioty uzyskane z tytułu nagrody prawo rodzinne traktuje jako osobiste osiągnięcia i przypisuje je jako elementy majątku osobistego małżonków.

Podsumowując: to czy poszczególne przedmioty/rzeczy trafiają do majątku osobistego małżonków lub do majątku wspólnego jest zależne od wielu czynników. Dodatkowo, warto się dobrze zastanowić, aby całkowicie zrezygnować z majątku wspólnego. W tym celu należy podpisać intercyzę bądź wnieść o zniesienie wspólności majątkowej przez sąd.