Państwowa Inspekcja Pracy: obecna minister pracy mogła naruszyć przepisy… Kodeksu pracy

Państwo Praca Prawo Dołącz do dyskusji (119)
Państwowa Inspekcja Pracy: obecna minister pracy mogła naruszyć przepisy… Kodeksu pracy

Kilka dni temu Marlena Maląg została powołana na funkcje minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Z wykształcenia jest nauczycielką, ale może pochwalić się także pracą w radzie powiatu, pełnieniem funkcję wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, a później wicestarosty i wicewojewody wielkopolskiego.

W grudniu 2018 roku została natomiast prezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przeprowadzona kontrola PIP wykazała jednak, że Marlena Maląg niekoniecznie może mieć jedynie powody do dumy – możliwe, że minister naruszyła przepisy Kodeksu pracy.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała naruszenia ustawy

Do 2011 roku Marlena Maląg pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Jednostki te wchodziły w skład spółdzielni oświatowej współtworzonej przez obecną minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jako dyrektor placówek zatrudniała ona nauczycieli, z którymi stosunek pracy mógł być nawiązany na podstawie umowy o pracę lub mianowania przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu pracy.

Naruszenie miało dotyczyć artykułu dotyczącego limitu umów na czas określony zawieranych z tym samym pracownikiem. Obecnie ustawa przewiduje możliwość zawarcia między tymi samymi stronami stosunku pracy maksymalnie 3 umów na czas określony, przy czym łączny okres zatrudnienia nie może przekraczać 33 miesięcy.

W momencie sprawowania funkcji dyrektora przez Marlenę Maląg przepis ten miał jednak inne brzmienie. Wówczas z jednym pracownikiem możliwe było zawarcie po sobie tylko dwóch umów terminowych na następujące po sobie okresy, a jeśli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej nie przekroczyła jednego miesiąca, trzeci kontrakt musiał być już zawarty bezterminowo. Podczas przeprowadzonych w czerwcu kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy sprawdzono akta osobowe 14 pracowników liceum, w którym Marlena Maląg pełniła funkcję dyrektorki. W 12 przypadkach doszło do naruszenia artykułu 251 Kodeksu pracy.

Ministerstwo zaprzecza, że obecna minister naruszyła przepisy Kodeksu pracy

Kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy obejmowały także umowy zawierane po 2011 roku, a więc także wtedy, gdy Marlena Maląg nie pełniła już funkcji dyrektora liceum. Póki co nie wiadomo, w ilu rzeczywiście przypadkach minister naruszyła przepisy Kodeksu pracy.  Do sprawy odniosło się już jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oświadczając, że:

Placówki wchodzące w skład spółdzielni oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim w okresie kiedy funkcję dyrektora pełniła p. Marlena Maląg były zarządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowanie praw pracowniczych. Nauczyciele publicznego gimnazjum im. JP II byli objęci kartą nauczyciela, a liceum kodeksem pracy. Pani Marlena Maląg nie jest związana ze spółdzielnią od stycznia 2011 r. i nie są jej znane wyniki kontroli przywołanej w artykule kontroli PiP z czerwca 2019 roku. W czasie pełnienia przez p. Marlenę Maląg funkcji dyr. Gimnazjum im Papieża JPII i LO Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzane kontrole nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości w zarządzaniu, ani naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących, w tym kodeksu pracy.