Klient niewypłacalnego biura podróży może sam odzyskać swoje pieniądze?

Państwo Dołącz do dyskusji (5)
Klient niewypłacalnego biura podróży może sam odzyskać swoje pieniądze?

Sprawa niezwykle istotna, jeśli nie podstawowa w zakresie dochodzenia przez klienta kwoty tytułem zwrotu wpłaty za imprezę turystyczną, została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy w uchwale. Istniała bowiem wątpliwość, czy kwoty tej może dochodzić klient, czy wyłącznie marszałek danego województwa? Jakie rozstrzygnięcie przyjął Sąd Najwyższy, o tym w niniejszym wpisie.

Podstawową kwestią przy prowadzeniu procesu sądowego i dochodzeniu naszych należności jest to, czy w ogóle może dochodzić naszych roszczeń, czy też pozew jest niedopuszczany.

Sąd Najwyższy musiał odpowiedzieć na pytanie czy klient niewypłacalnego biura podróży może samodzielnie dochodzić w sporze z ubezpieczycielem zobowiązanym z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej „turystycznej” zawartej według wymagań załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 88 poz. 499) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, czy też wyłączna czynna legitymacja na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196 j.t.) przysługuje marszałkowi województwa?

Niewypłacalne biuro podróży – co dalej?

Czynna legitymacja to – w skrócie – prawo do dochodzenia naszego roszczenia przed sądem. Jest to niezwykle istotne, gdyż jednoznacznie rzutuje na wynik procesu, i to niezależnie od tego czy w sporze mamy rację, czy też jej nie mamy.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.

Jednakże w ocenie Sądu Najwyższego, nie oznacza to wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń przez klienta (III CZP 18/16, uchwała z 19.05.2016 r.).

I rozstrzygnięcie to należy ocenić pozytywnie, choćby z tego powodu, że poszkodowani mają wybór czy chcą dochodzić roszczenia samodzielnie czy nie. Warto również wskazać, za pewną starą rzymską paremią, że „prawo cywilne jest dla czuwających”. Zazwyczaj osoba osobiście zainteresowana daną sprawą, lepiej zatroszczy się o swój interes, niż podmiot działający z urzędu.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w lub innego zagadnienia, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników współpracujących z naszym serwisem.

Czytaj też: