Każdy izolowany, kto ma smartfona i sprawne oczy, będzie musiał ściągnąć rządową aplikację. Zatajenie posiadania urządzenia oznacza odpowiedzialność karną

Technologie Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (371)
Każdy izolowany, kto ma smartfona i sprawne oczy, będzie musiał ściągnąć rządową aplikację. Zatajenie posiadania urządzenia oznacza odpowiedzialność karną

Uchwalone zmiany w ustawach w związku z epidemią koronawirusa są tak daleko idące, że mało kto jest w stanie połapać się, o co w tym chodzi. Przy okazji takich rewolucji, jak odebranie prawa do sądu, czy wywracania do góry nogami procedur wyborczych, wprowadza się właśnie obowiązek instalowania aplikacji mobilnej – to precedens.

Obowiązek instalacji aplikacji a kwarantanna

Serwis Niebezpiecznik.pl zauważył, że w natłoku procedowanych w związku z epidemią koronawirusa przepisów znalazły się regulacje, odnoszące się do aplikacji mobilnej „Kwarantanna domowa”. De facto wprowadzono obowiązek instalacji aplikacji mobilnej.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w artykule 15, dodaje do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 artykułu 7e, składającego się z aż czterech ustępów:

  1. Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku.
  2. Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do Policji lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jak należy rozumieć te regulacje?

Ukrywanie posiadania smartfona – surowe konsekwencje

Jak widać, instalacja oprogramowania jest obligatoryjna dla osób, które widzą prawidłowo, a także są abonentami sieci komórkowych i posiadają urządzenie z systemem Android (w wersji co najmniej 6.0), bądź iOS (co najmniej iOS 10.0, od iPhone 5S w górę).

Oświadczenie o nieposiadaniu urządzenia zdolnego obsłużyć aplikację, a także niebyciu abonentem sieci komórkowej, którego fałszywość zostanie wykazana, skutkować może odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu karnego, który – zgodnie z par. 6

[…] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność karna, zgodnie z art. 233 par. 1, wyraża się – w typie podstawowym – w karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.