Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej to twój obowiązek i czasami nie da się go uniknąć

Nieruchomości Środowisko Dołącz do dyskusji (135)
Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej to twój obowiązek i czasami nie da się go uniknąć

Przepisy prawa nakładają, zarówno na odpowiednie organy gminy, jak i na właścicieli nieruchomości, pewne obowiązki, mające na celu zadbanie o odpowiedni poziom ochrony środowiska. Wyrażają się one m.in. w obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 w zasadzie wyczerpuje wszelkie podstawowe kwestie związane z obowiązkiem przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Stanowi on bowiem, że właściciel nieruchomości ma

obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Powyższe jest zasadą. Jeżeli jednak budowa budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, należy nieruchomość

wyposażyć w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych

Oczywiście zarówno zbiornik bezodpływowy, jak i przydomowa oczyszczalnia ścieków, muszą spełniać odpowiednie wymogi, które wynikają z przepisów odrębnych. Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nie powstaje również wtedy, gdy nieruchomość już jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, nawet wówczas, gdy budowa sieci kanalizacyjnej stanie się nagle technicznie uzasadniona.

Odprowadzanie ścieków jak i istnienie sieci kanalizacyjnej organizuje gmina, co reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Instalacja, która służy do odprowadzania ścieków, powstaje zgodnie z ustalonym planem – tj. gmina nie może uznać, że nigdy nie wybuduje odpowiedniej instalacji „bo nie”.

Procedura spełnienia obowiązku przyłączenia

Co istotne, wykonanie samego przyłącza (czyli instalacji, która łączy nieruchomość z juz istniejącą siecią kanalizacyjną) spoczywa na właścicielu nieruchomości. Sama procedura przyłączenia jest wieloetapowa, natomiast szczegółów należy szukać w odpowiednich regulaminach i poradnikach, które tworzone są przez właściwe gminy. Warto zaznaczyć, że przepisy nie określają terminu, w którym należy spełnić obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Takiego terminu nie może również wyznaczyć wójt, burmistrz czy prezydent miasta, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych.

Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej (jeżeli nie jest to możliwe – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków albo bezodpływowego zbiornika) następuje najczęściej, gdy staje się to… faktycznie niezbędne. Wykonywanie przyłącza w odniesieniu do nieruchomości gruntowej, na której w najbliższym czasie nie zamierza się nic budować – a nawet w ogóle z działki korzystać – nie zawsze jest rozsądne.

Czy taki obowiązek jest przejawem braku poważania dla prawa własności? Oczywiście, że nie. Konieczność przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – będąca zasadą – wynika z potrzeby ochrony środowiska. Odpowiednia gospodarka nieczystościami, która spoczywa na gminie, minimalizuje ryzyko powstawania zanieczyszczeń. Negatywne oddziaływanie na środowisko – na swojej działce – z reguły wpływa na całą przyrodę dookoła, stąd też przepisy nakładają szereg ograniczeń na właścicieli nieruchomości.

Zupełnie oddzielnym tematem jest – rzecz jasna – wykonanie przyłącza do sieci energetycznej.