Ta odprawa należy się każdemu pracownikowi. Aby ją otrzymać, trzeba jednak spełnić kilka warunków

Finanse Praca Dołącz do dyskusji
Ta odprawa należy się każdemu pracownikowi. Aby ją otrzymać, trzeba jednak spełnić kilka warunków

Po osiągnięciu odpowiedniego wieku pracownik może przejść na emeryturę. Często należy mu się wtedy odprawa emerytalna. Jej wysokość to kwota miesięcznego wynagrodzenia, więc potrafi być to bardzo konkretna kwota. Aby ją otrzymać, należy spełnić kilka warunków.

Jeżeli pracownik osiągnie wiek emerytalny, to może zdecydować się na przejście na świadczenie otrzymywane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żegnając się z zatrudniającym go przedsiębiorstwem, będzie on miał prawo do odprawy emerytalnej.

Z przejściem na emeryturę wiąże się benefit w postaci odprawy emerytalnej

Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi. Wynika to z przepisów Kodeksu Pracy, a dokładniej z art. 92(1) par. 1:

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Artykuł ten jasno wskazuje, że prawo do tego świadczenia ma każdy zatrudniony. Jednak aby je otrzymać, trzeba nie tylko osiągnąć wiek emerytalny, ale też faktycznie przejść na tego typu świadczenie, tym samym rezygnując z pracy.

Przykładowo:

Pracownik Andrzej kończy 65 rok życia w sierpniu 2022 roku. Planuje jednak pracować dłużej i przejść na emeryturę dopiero w październiku 2022 roku.

Odprawa emerytalne będzie przysługiwać pracownikowi w październiku 2022 roku, kiedy to skończy stosunek pracy ze swoim pracodawcą i zdecyduje się na przejście na emeryturę.

Co istotne, jeżeli w przyszłości taki pracownik postanowi jednak powrócić do pracy i przejść na emeryturę jeszcze raz, to wtedy już nie będzie miał prawa do odprawy emerytalnej. Taką można otrzymać tylko jednokrotnie.

Dla pracownika istotna będzie wysokość takiej odprawy emerytalnej. W przepisach jest zapisane, że powinna ona mieć wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Sposób jej wyliczania jest dokładnie taki sam jak przy sposobie obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że pod uwagę bierze się głównie podstawę miesięczną, jaką miał pracownik w momencie zakończenia pracy, a także składniki zmienne wypłacone w ostatnich trzech miesiącach, takie jak np. premie.

Odprawa emerytalna korzysta ze zwolnienia z ZUS, dlatego często jest wyższa niż zwykłe wynagrodzenie. Sam przedsiębiorca też może coś dorzucić od siebie

Ważne też, by pamiętać, że pracodawca ma prawo wypłacić wyższą odprawę, jeżeli będzie miał taką ochotę. Często zapisy dotyczące tych świadczeń są osobno regulowane w regulaminie wynagrodzeń w danych miejscach pracy, gdzie np. ich wysokość jest dodatkowo premiowana przy wyższym stażu pracy.

Odprawa emerytalna jest też często wyższa niż zwykłe miesięczne wynagrodzenie, ponieważ korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS. To sprawia, że ta sama kwota brutto, jaką wypłaci przedsiębiorstwo, przełoży się na wyższą kwotę faktycznej wypłaty dla byłego już pracownika, który przeszedł na emeryturę.

Praca w dwóch firmach to dwie odprawy emerytalne, od każdego kto zatrudniał emeryta

Jeżeli pracownik był zatrudniony u dwóch pracodawców w ramach umów o pracę i w związku z przejściem na emeryturę, odchodzi z pracy z obu firm, to otrzymać powinien odprawy z każdej z nich. Oba te świadczenia będą też zwolnione z oskładkowania.

Istotne też, że pracownik nie musi sam składać wniosku o odprawę emerytalną do przedsiębiorcy. Wypłata tego świadczenia to obowiązek przedsiębiorstwa, wynikający z przepisów Kodeksu Pracy. Jeżeli firma ma wątpliwości, czy np. pracownik nie otrzymał już odprawy wcześniej, to powinna dogadać się z pracownikiem, aczkolwiek nie jest to powodem, dla którego mogłaby wstrzymywać wypłatę takiego świadczenia.