Nie zgadzasz się ze zwolnieniem z pracy? To lepiej działaj szybko!

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Nie zgadzasz się ze zwolnieniem z pracy? To lepiej działaj szybko!

Nie zgadzasz się z wypowiedzeniem stosunku pracy, które otrzymałeś od pracodawcy? A może uważasz, że powody zwolnienia są fikcyjne? Jeżeli tak, to musisz się pospieszyć. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę i żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania za bezprawne zwolnienie wnosi się w terminie 21 dni do otrzymania wypowiedzenia, lub ustania stosunku pracy (w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia).

Pracownicy chcą walczyć o swoje, jednak robią to zbyt późno

Zwolnienie z pracy (zwłaszcza bezprawne lub bazujące na pomówieniach) zwykle jest szokiem. Dlatego właśnie pracownicy często najpierw analizują swoją sytuację, a dopiero po jakimś czasie decydują się walczyć. Niestety, jeżeli zastanawiali się zbyt długo, zwykle nie mogą już nic z tym zrobić. Wszystko za sprawą dosyć rygorystycznych terminów, związanych z dochodzeniem swoich praw przed sądem.

21 dni, czyli ustawowe 3 tygodnie na wniesienie odpowiedniego pozwu do sądu pracy to naprawdę mało czasu. Niestety, do przestrzegania tego terminu podchodzi się bardzo rygorystycznie. Pracownicy często nie mają świadomości, jak mało czasu mają, jednak w świetle prawa nie jest to żadnym usprawiedliwieniem. Zgodnie z jedną z zasad „ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi), tak więc brak wiedzy (najczęściej) nie jest przesłanką do przywrócenia terminu.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę i żądanie odszkodowania – jakie pracownik ma możliwości?

Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie umowy o pracę jest bezpodstawne i narusza prawo, może wnieść do sądu pracy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. 21-dniowy termin biegnie od momentu, w którym pracownik otrzymał wypowiedzenie, więc z wszelkimi roszczeniami należy się pospieszyć. W takiej sytuacji sąd bada wypowiedzenie pod kątem jego zasadności, a także legalności.

Tutaj ważne są roszczenia pracownika. W sytuacji odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik zwykle oczekuje podważenia tego dokumentu i kontynuowania stosunku pracy. Jeżeli sąd uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę jest niezgodne z prawem, wtedy orzeka o jego bezskuteczności. W tej sytuacji pracownik kontynuuje swoją pracę, a wypowiedzenie traktuje się, jako niebyłe.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik zakończył już stosunek pracy (nie znajduje się w okresie wypowiedzenia, ponieważ umowa została rozwiązania bez wypowiedzenia). Wtedy pracownik może wnosić o przywrócenie do pracy, a także o odszkodowania (m.in. o wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, którego nie było). Przywrócenie do pracy wiąże się z otrzymaniem przez pracownika wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy (w zależności od okresu wypowiedzenia lub jego braku – za miesiąc pracy lub za dwa miesiące).

Sąd jednak może również uznać, że przywrócenie pracownika do pracy byłoby bezcelowe, w takiej sytuacji owszem, podważa wypowiedzenie (lub powód zwolnienia), jednak zamiast przywrócenia do pracy (jeżeli stosunek pracy już ustał) orzeka o odpowiednim odszkodowaniu. To odszkodowanie to zwykle wynagrodzenie za miesiące będące okresem wypowiedzenia, czasem jednak zasadne jest przyznanie wyższej kwoty.

Sprostowanie świadectwa pracy – pracodawca musi to zrobić automatycznie

Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku niezasadnych zwolnień dyscyplinarnych, pracownik otrzymuje niekorzystne (pod kątem poszukiwania kolejnej pracy) świadectwo pracy. W sytuacji, gdy sąd uzna, że przyczyny zwolnienia były nieprawdziwe, lub w jakiś sposób naruszały obowiązujące przepisy, jednak przywrócenie pracownika do pracy jest bezcelowe, pracodawca musi sprostować świadectwo pracy.

W takiej sytuacji pracownik otrzymuje świadectwo pracy, w którym jako powód zwolnienia zaznaczone są przyczyny leżące po stronie pracodawcy. To bardzo istotne, ponieważ nie tylko nie wpływa negatywnie na poszukiwanie następnego miejsca zatrudnienia, ale również daje prawo do zasiłku.