Czy narzeczony może uzyskać informacje o stanie zdrowia partnerki? Kim jest osoba najbliższa w świetle przepisów o prawach pacjenta?

Zdrowie dołącz do dyskusji (43) 26.06.2020
Czy narzeczony może uzyskać informacje o stanie zdrowia partnerki? Kim jest osoba najbliższa w świetle przepisów o prawach pacjenta?

Justyna Bieniek

Kiedy możemy uzyskać informacje medyczną? Jaki jest zakres uzyskanych informację oraz, czy w każdej sytuacji może je uzyskać tylko rodzina? Jak wygląda przekazywanie informacji osobom bliskim w szpitalu w świetle praw pacjenta?

Osoba bliska prawa pacjenta

W kwestii dostępu do informacji o pacjencie kluczowe jest pojęcie osoby bliskiej. To właśnie tym osobom udzielane są informacje na temat pacjenta i jego stanu zdrowia. Definicja osoby bliskiej słusznie kojarzona jest z najbliższą rodziną.

Zgodnie z prawem za osobę najbliższą uznawany jest: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta (art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Kto może uzyskać informację o osobie bliskiej?

Patrząc na powyższe przepisy, można zauważyć, że informacje o stanie zdrowia może uzyskać przede wszystkim rodzina pacjenta. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wskaże on inną osobę. Dorosły i świadomy pacjent może zezwolić na informowanie dowolnej osoby. Nawet niespokrewnionej. Takie prawo zapewniają przepisy oraz Karta praw pacjenta.

Problem zaczyna się, jeżeli jest on nieprzytomny. Wtedy dostęp do informacji o stanie jego zdrowia mają tylko osoby wskazane w przepisie. Podobnie jest w przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia oraz osoby, która jest niezdolna do zrozumienia znaczenia informacji (np. osoby chorej psychicznie, chorej na demencję lub Alzheimera).

Uzyskanie informacja musi być poprzedzone udowodnieniem, że dana osoba znajduje się w kręgu osób najbliższych. Oczywiście problem nie istnieje, jeżeli jesteśmy spokrewnieni. Inaczej będzie przedstawiać się sytuacja osoby, która pozostaje we wspólnym pożyciu. Musi ona udowodnić np. fakt wspólnego zamieszkiwania. Wbrew pozorom może nie być to łatwe.

Udzielanie informacji o stanie pacjenta przez telefon

Osobną kwestią jest udzielanie informacji przez telefon. Sposób ten budzi kontrowersje. Przy kontakcie telefonicznym weryfikacja tożsamości jest praktycznie niemożliwa. Jednak co do zasady prawo nie zabrania takiego rozwiązania. Informacje mogą więc być przekazywane również tą drogą. Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje jednak aby każdą tego typu sytuację rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze okoliczności sprawy.

W praktyce udzielanie informacji droga telefoniczną, czy nawet mailową jest raczej unikane. Nie oznacza jednak, że jest kompletnie niemożliwe. Zdarzały się sytuacje, kiedy ze względu na szczególne wydarzenia bądź okoliczności zainteresowani mogli uzyskać je właśnie w taki sposób.