Polski Ład 3.0 właśnie wszedł w życie. To kolejne już zmiany podatkowe w ostatnim czasie

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Polski Ład 3.0 właśnie wszedł w życie. To kolejne już zmiany podatkowe w ostatnim czasie

Mieliśmy już Polski Ład i Polski Ład 2.0. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 1 stycznia wszedł w życie pakiet kolejnych zmian w prawie – czyli właśnie Polski Ład 3.0. 

Polski Ład 3.0.: co się zmienia?

O ile w ramach Polskiego Ładu i Polskiego Ładu 2.0. wprowadzono zmiany dotykające właściwie wszystkich obywateli, o tyle Polski Ład 3.0. obejmuje głównie przedsiębiorców. Co zatem zmieniło się od 1 stycznia 2023 r.?

Po pierwsze – wydłużony został okres zwolnienia z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym CIT. Ostatecznie odroczono wejście w życie nowego podatku do 31 grudnia 2023 r. Wprowadzono również pewne zmiany, jeśli chodzi o samą konstrukcję tego podatku (m.in. podwyższenie wskaźnika rentowności, zmieniono też metodologię wyliczania podatku).

Ponadto Polski Ład 3.0 uchyla też przepisy dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy” (ze skutkiem od 1 stycznia) i zmienia przepisy o zagranicznych jednostkach kontrolowanych – m.in. w zakresie doprecyzowania sposobu ustalania dochodu. Ustawodawca zdecydował się również na doprecyzowanie przepisów dotyczących podatku od przerzuconych dochodów.

Co jeszcze zmienia Polski ład 3.0? Warto odnotować m.in. spore zmiany w podatku u źródła (WHT). Celem zmian było urealnienie lub złagodzenie istniejącego wcześniej mechanizmu. W tym celu uelastyczniono m.in. zakres czasowy oświadczenia płatnika z art. 26 ust. 7a ustawy o CIT i art. 41 ust. ustawy o PIT poprzez wydłużenie terminów do złożenia tzw. oświadczenia pierwotnego i oświadczenia następczego. Ponadto wydłużono okres ważności oświadczenia pierwotnego do końca roku podatkowego. Oprócz tego uchylono też obowiązek emitenta co do poinformowania podatników o warunkach zwolnienia i złożenia do organu podatkowego oświadczenia o należytej staranności. Wprowadzono również pewnego rodzaju abolicję dla płatników w kontekście oświadczeń złożonych w 2022 r.

Zmiany w uldze na złe długi i poprawa przepisów dotyczących PSA

Polski ład 3.0 przyniósł też kosmetyczną zmianę, jeśli chodzi o ulgę na złe długi. Ustawodawca uchylił art. 18f ust. 19 ustawy CIT i art. 26i ust. 19 ustawy PIT. Zrezygnowano tym samym z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego – co z kolei w pewnym stopniu uprości obowiązki administracyjne po stronie podatników.

Dodatkowo Polski Ład 3.0 przyniósł też zmiany dotyczące prostych spółek akcyjnych (PSA). Rozszerzeniu uległ katalog form prawnych, w których można działać jako spółka holdingowa. Dodatkowo jeśli chodzi o spółki holdingowe, usunięty został warunek braku korzystania ze zwolnień, o których mowa w art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Warto też dodać, że zwolnienie z podatku dochodowego 95 proc. dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową zmieniło się w całkowite zwolnienie.

Z kolei w przypadku spółki zależnej usunięto warunek zakazujący posiadania więcej niż 5 proc. udziałów (akcji) w kapitale innej spółki czy posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Usunięto też warunek zakazujący korzystania ze zwolnienia w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.

Polski Ład przyniósł też m.in. nowelizację przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek czy uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynku.

Polski Ład 3.0 nie wprowadził zatem rewolucyjnych zmian dla firm. Można je jednak ocenić jako pozytywne – upraszczające niektóre procedury, odraczające nowe obowiązki podatkowe, doprecyzowujące kwestie, które wcześniej wzbudzały wątpliwości przedsiębiorców.