Poświadczenie notarialne podpisu przydaje się częściej, niż myślisz

Codzienne Firma Dołącz do dyskusji
Poświadczenie notarialne podpisu przydaje się częściej, niż myślisz

Niektóre czynności prawne wymagają okazania konkretnych dokumentów, a niekiedy nawet poświadczenia przez notariusza własnoręcznego podpisu. Jak to wygląda w praktyce?

Co powinno zawierać poświadczenie notarialne podpisu?

Aby dokonać poświadczenia podpisu, należy okazać w kancelarii notarialnej dowód osobisty bądź paszport, co jest potwierdzeniem tożsamości osoby wykonującej tę czynność. Trzeba to zrobić w obecności notariusza, który potwierdza złożenie podpisu albo podpisać dokument wcześniej – wtedy klient musi uznać przed prawnikiem jego własnoręczność. Notariusz ma obowiązek ująć to w klauzuli. W poświadczeniu powinny znajdować się takie informacje, jak:

 • data oraz miejsce jego sporządzenia,
 • nazwa kancelarii,
 • podpis i pieczęć notariusza,
 • godzina oraz minuta dokonania tej czynności notarialnej.

Art. 96. Notariusz poświadcza: 1) własnoręczność podpisu; 2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; 3) datę okazania dokumentu; 4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Art. 97. § 1. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.

Z kolei dane niezbędne do poświadczenia podpisu to:

 • imiona,
 • nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • PESEL,
 • stan cywilny,
 • adres zamieszkania,
 • rodzaj dokumentu tożsamości okazanego przed notariuszem, jego numer oraz termin ważności,
 • obywatelstwo.

Art. 99. § 3. W poświadczeniu dokonanym na dokumencie obejmującym nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej notariusz wymienia imię, nazwisko, miejsce zamieszkania osoby fizycznej i jej obywatelstwo, a w przypadku poświadczenia podpisów składanych przez osoby reprezentujące podmiot z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ich oświadczenie co do posiadanego przez reprezentowany przez nich podmiot statusu cudzoziemca w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Poświadczenie podpisu u notariusza – co warto jeszcze wiedzieć?

Na notariusza nie jest nałożony obowiązek sprawdzenia czy dokument prywatny jest zgodny z prawem. Nie uzyskuje również on mocy pisma urzędowego. Charakter urzędowy ma jedynie podpis złożony na dokumencie. Nie można dokonać tej czynności poprzez użycie nietrwałych narzędzi, na przykład ołówka. Warto również pamiętać, że każda dodana bądź skreślona wzmianka na dokumencie musi zostać wymieniona w klauzuli.

Szczególna forma dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem jest wymagana między innymi dla wszelkiego rodzaju oświadczeń – zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych, umów zbycia, na przykład udziałów w spółce, pełnomocnictw czy wzorów podpisów członków spółek.