Praca zarobkowa na emeryturze lub zmiana adresu. Kiedy i jak zgłosić to ZUS-owi?

Praca Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (159)
Praca zarobkowa na emeryturze lub zmiana adresu. Kiedy i jak zgłosić to ZUS-owi?

Zmiana adresu (a także nazwiska czy rachunku bankowego) czy praca zarobkowa na emeryturze powinna być zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Emeryt zgłasza zmianę za pomocą jednego z formularzy (EZP, EROP lub EMP), które może pobrać ze strony głównej ZUS-u.

Zmiana adresu zgłoszenie do ZUS

Jeśli emeryt zmienia adres zamieszkania, powinien zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy, że wypełni formularz EZP lub uzupełni wniosek na Platformie Usług Elektronicznych  ZUS (PUE ZUS), jeśli posiada tam konto. Wniosek z PUE ZUS można wydrukować i złożyć osobiście lub wysłać elektronicznie w przypadku, gdy emeryt posiada profil zaufany ePUAP (i nie boi się błędu systemu) lub podpis kwalifikowany. Osoby, które nie są w stanie złożyć formularza osobiście, mogą skorzystać z pomocy pełnomocnika. Emeryt musi udzielić pełnomocnictwa pisemnie; pełnomocnik musi mieć je ze sobą podczas wizyty w Zakładzie. Po złożeniu wniosku przez petenta ZUS wyśle pismo, w którym zawrze informacje dotyczące terminu, od którego zaczną obowiązywać zmiany. Pismo zostanie wysłane na adres korespondencyjny zawarty we wniosku, jednak petent ma prawo do odebrania pisma także osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie na koncie PUE ZUS.

Uwaga: jeśli emeryt otworzył nowy rachunek bankowy i chce, by ZUS przesyłał na to konto jego emeryturę, musi  to zgłosić do Zakładu. Należy to zrobić w terminie minimum 20 dni przed terminem płatności świadczenia. Zapobiegnie to opóźnieniu w wypłacie środków.

Praca zarobkowa na emeryturze a ZUS

Emeryci muszą zawiadomić ZUS o swojej pracy zarobkowej, jeśli podlega ona obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Czyli w przypadku wykonywania pracy w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie lub działalności gospodarczej. Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej składają oświadczenie przy wykorzystaniu formularza EROP.

W oświadczeniu należy podać, z jakiego tytułu osiągany jest przychód oraz czy może on spowodować zawieszenie świadczenia lub jego zmniejszenie (ze względu na przekroczenie określonego progu zarobkowego).

Oświadczenie można złożyć również w chwili składania wniosku o emeryturę – wystarczy wtedy zaznaczyć odpowiedni punkt w formularzu EMP (czyli we wniosku o emeryturę). Także tam należy podać (na stronie 5 w punkcie 4) czy wysokość przychodu spowoduje zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. Osoby, które chcą przed tym sprawdzić prognozowaną wysokość swojej emerytury, mogą udać się do doradcy emerytalnego.