Sposób na „wykop.pl”: Policjant nie zatrzyma Ci prawa jazdy za 15 zł?

Moto Dołącz do dyskusji (49)
Sposób na „wykop.pl”: Policjant nie zatrzyma Ci prawa jazdy za 15 zł?

W niniejszym poście dokonamy analizy wykopanego przed kilkoma dniami znaleziska w serwisie Wykop, prezentującego sposób uniknięcia zatrzymania prawa jazdy w cenie jedyne 15 zł. Prawo jazdy od notariusza? Czy rozwiązanie można uznać za skuteczne i zgodne z przepisami prawa?

W serwisie wykop.pl w postaci znaleziska pojawił się wpis, w którym zaprezentowano sposób na uniknięcie zatrzymania prawa jazdy przez Policję. Sposób ten polega na sporządzeniu u notariusza poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii prawa jazdy. Następnie w przypadku kontroli i próby zabrania przez funkcjonariusza prawa jazdy np. z powodu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o 50 km, okazujemy się takim właśnie dokumentem, nie zaś oryginałem prawa jazdy.

Prawo jazdy od notariusza?

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń:

„Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Stosownie do art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

„kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;”

Z powyższego wynika obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy, którego naruszenie zagrożone jest karą grzywny. Zatem czy poświadczenie prawa jazdy wystarczy? Zgodnie z art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie notariusz poświadcza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Notariusz potwierdza zgodność treści dokumentu z oryginałem.

Na wstępie notariusz stwierdza oryginalność dokumentu, gdyż tylko na podstawie takiego dokumentu może dokonać poświadczenia. Notariusz porównuje dokumenty, po czym stwierdza ich zgodność w części bądź całości. Kopia dokumentu czerpie swą moc z oryginału.

Mając na uwadze, że poświadczona przez notariusza kopia jest:

  • Po pierwsze dokumentem,
  • Po drugie, dokument ten stwierdza, że dana osoba jest uprawniona do kierowania pojazdem,

to w świetle literalnej treści art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym, okazanie takiego dokumentu może być uznane za wystarczające w myśl przepisu.

Jednakże argumenty, które przemawiają za nieprawidłowością powyższej wykładni są następujące:

  • Łatwiej jest podrobić pieczęć notarialną niż prawo jazdy,
  • Ustawodawca, jako dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami, przewidział prawo jazdy.
  • Przyjmując, że można posługiwać się poświadczeniem prawa jazdy należałoby przyjąć, że można to samo zrobić w odniesieniu do dowodu osobistego oraz paszportu – i wracamy do pkt 1. Dokumenty te mają przecież znaki wodne w celu uniemożliwienia ich podrobienia.

Dla przykładu:

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1a) ppkt a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Policja zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

Czy więc możemy uniknąć zabrania prawa jazdy mając jedynie jego odpis?

W ocenie autora zatrzymanie dotyczy prawa jazdy nie zaś poświadczenia prawa jazdy. Przyjmując więc nawet, że poświadczenie jest wystarczające by wylegitymować się uprawnieniami do prowadzenia samochodu, a argumenty ku temu istnieją w świetle literalnej treści przepisu i nie grozi nam grzywna za brak dokumentów, to policjant ma prawo żądać od nas wydania prawa jazdy, niezależnie od tego, gdzie ono się znajduje. Przedmiotowe powoduje pewnego rodzaju trudności praktyczne, gdyż prawo jazdy możemy mieć przecież na drugim krańcu Polski. W sumie sytuacja ta jest podobna do zatrzymania nas, gdy nie mamy fizycznie przy sobie prawa jazdy. Jeżeli nie mamy go, to nie można nam go również od razu zabrać. Kolejna kwestia, czy Policjant może nas przeszukać, gdy twierdzimy, że nie posiadamy prawa jazdy?

Powyższe stanowi jedynie pogląd autora nie zaś poradę prawną w w/w zakresie. W przypadku, gdybyś był zainteresowany poradą prawną w w/w lub innym zakresie zachęcam do kontaktu pod adresem kontakt@bezprawnik.pl. Koszt porady zaczyna się już od 49 złotych.

Fot. tytułowa Prawo jazdy od notariusza // Pexels