Jeśli skończyłeś prawo, aplikację, masz doświadczenie i ambicje, to MON szuka radcy prawnego za 3400 złotych na rękę

Gorące tematy Finanse Państwo Dołącz do dyskusji (1120)
Jeśli skończyłeś prawo, aplikację, masz doświadczenie i ambicje, to MON szuka radcy prawnego za 3400 złotych na rękę

Jeśli pewnego dnia kupimy helikoptery, o których nie wiemy kto jest ich właścicielem, gdzie są, kto ma się nimi opiekować, kto nam udostępni oprogramowanie, ani dlaczego trzeba co roku przelewać dodatkowe 100% wartości transakcji – prawdopodobnie dlatego, że radca prawny, który mógłby tych błędów uniknąć, wybrał w to miejsce pracę w Lidlu. Lepiej płatną.

Polskie państwo umożliwia wzbogacenie się „niezależnym ekspertom” – pod warunkiem, że po znajomości wciśnie się ich do spółek Skarbu Państwa.

Jeśli zaś o zwykłych ekspertów chodzi. Cóż. Jeżeli masz za sobą 5 lat studiów prawniczych, 3 lata aplikacji, zdany egzamin radcowski, doświadczenie zawodowe a następnie spełniasz jeszcze nastepujące kryteria:

ZAKRES ZADAŃ

 • Zapewnienie pomocy prawnej podczas sporządzania uzasadnienia do oceny konieczności zastosowania offsetu w związku z realizacją dostaw sprzętu wojskowego w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.
 • Udzielanie wsparcia prawnego podczas realizacji zadań Biura związanych z przygotowywaniem założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej w sposób zapewniający utrzymanie lub ustanowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.
 • Udział w procedurze zawierania umów offsetowych, w tym w negocjacjach warunków i zakresu realizacji przez zagranicznych dostawców sprzętu wojskowego obowiązku offsetowego w ramach umowy offsetowej zgodnego z potrzebami i priorytetami Sił Zbrojnych RP.
 • Udzielanie wsparcia prawnego podczas kontroli wykonania umów oraz przy realizacji zadań związanych ze sprawozdawczością realizacji umów offsetowych.
 • Zapewnienie pomocy prawnej podczas przygotowywania materiałów na potrzeby Komitetu Offsetowego oraz obsługa prawna spotkań organizowanych przez Biuro w zakresie problematyki offsetu.
 • Sprawowanie zastępstwa prawnego i procesowego w imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektora Biura przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań.
 • Wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne. Opiniowanie projektów aktów prawnych, umów, porozumień i innych dokumentów resortowych i pozaresortowych w sprawach dotyczących Biura oraz realizowanych przez niego zadań.
 • Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej, decyzji MON w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów w resorcie obrony narodowej, problematyki w zakresie zasad funkcjonowania krajowego rynku uzbrojenia oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

To polskie Ministerstwo Obrony Narodowej jest gotowe płacić ci brutto 4800 złotych, czyli jakieś 3400 złotych na rękę (może nawet przeżyjesz za to miesiąc w Warszawie – nie wykluczam).

Kpina z urzędu i kompetencji

Jeżeli radca prawny jest gotowy pracować za 3400 złotych netto, to znaczy, że jest nieudacznikiem, bo nawet najwięksi patrioci pójdą sobie do normalnej kancelarii i będą woleli większymi sumami podatku dochodowego patriotycznie zasilać budżet.

Nie jestem w stanie zrozumieć w jaki sposób można budować – wydawałoby się – ważny dział prawny istotnego ministerstwa operując kwotami często przeciętnymi nawet z punktu widzenia osób wykonujących zawody niewymagające przesadnych kompetencji.

Bardzo zły sygnał o stanie polskiego państwa i – cóż – armii.