250 tysięcy przedsiębiorców nie podało swojego numeru PESEL. Jakie są skutki wykreślenia z CEIDG?

Firma dołącz do dyskusji (387) 18.05.2018
250 tysięcy przedsiębiorców nie podało swojego numeru PESEL. Jakie są skutki wykreślenia z CEIDG?

Tomasz Laba

Niecałe dwa dni pozostały na to, aby przedsiębiorca sprawdził, a w razie potrzeby uzupełnił swój wpis do CEIDG o numer PESEL. Konsekwencje nowelizacji ustawy sprzed dwóch lat są nieubłagane w skutkach. Ustawodawca nie przewidział żadnej taryfy ulgowej, a zatem pechowy przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru. Jakie są skutki wykreślenia z CEIDG?

Od kilku dni przedsiębiorcy są bombardowani informacjami na temat obowiązku zaktualizowania swoich danych w rejestrze działalności gospodarczej. Co prawda brak PESEL w CEIDG dotyczy w zasadzie przedsiębiorców, którzy zakładali swoje biznesy przed 2012 rokiem. Jednak nie można lekceważyć tego obowiązku, bo w zderzeniu z biurokracją, jaka panuje w naszym kraju, to przedsiębiorca jest a straconej pozycji. Całe zamieszanie spowodowane jest nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2015 roku, która brzmiała następująco:

Art. 61. 1. W przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, z wyjątkiem wpisów dotyczących przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.

Ta zmiana wielu osobom jest oczywiście nie w smak, a niektórzy doszukują się w niej kolejnej próby szykanowania przedsiębiorców, albo nakładania kolejnych bezsensownych obowiązków. Niestety, czy tego chcemy, czy nie, po 19 maja każdy przedsiębiorca, który przy wpisie do tego rejestru nie podał swojego numeru PESEL, będzie z niego wykreślony. Ustawa nie przewidziała do tego żadnych dodatkowych warunków ani terminów i posługuje się zwrotem „CEIDG wykreśla przedsiębiorcę„. Z takim prawem nie ma jak polemizować, a obowiązek trzeba wykonać.

Jakie są skutki wykreślenia z CEIDG?

W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG urzędnicy są zobowiązani poinformować o tym fakcie inne urzędy. Informacja taka zatem trafi do Głównego Urzędu Statystycznego, ZUS, KRUS oraz organów koncesyjnych, licencyjnych i wydających odpowiednie zezwolenia. To zatem oznacza utratę prawa do ubezpieczeń społecznych, co nastąpi w wyniku poinformowania o wykreśleniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto należy wspomnieć, że prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym grzywną nawet do 5 tysięcy złotych.

Art. 60^1 § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Skutkiem wykreślenia z CEIDG może też być zainteresowanie ze strony organów podatkowych, które z pewnością chętnie przeprowadzą wszystkie niezbędne kontrole. Oczywiście w celu sprawdzenia, czy taki przedsiębiorca odpowiednio wywiązuje się z obowiązków podatkowych. Poza tym nie trzeba wspominać o skutkach wizerunkowych, jakie niesie za sobą wykreślenie z ewidencji. Utraty klientów czy ważnych kontraktów to straty, które mogą być o wiele dalej idące w skutkach niż biurokratyczna machina.

Wykreślenie z CEIDG – kiedy mogę na nowo założyć działalność gospodarczą?

Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. Po takim czasie można złożyć ponowny wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej. Przy rejestracji trzeba podać dotychczasowy numer REGON. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby działalność prowadzić pod dotychczasową firmą, o ile oczywiście w międzyczasie nikt nie założył działalności z taką samą nazwą.

Co prawda konstytucja dla biznesu wprowadziła nową formę prowadzenia działalności gospodarczej, a więc taką, która nie podlega zarejestrowaniu, jednak nie dla każdego to dobra wiadomość. Zgodnie z nowym prawem, wystarczy przekroczenie progu około 1000 zł przychodów w dowolnym miesiącu prowadzenia firmy, aby zaistniała konieczność jej rejestracji. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że przedsiębiorcy działający na rynku od lad 90. obracają znacznie większymi pieniędzmi.