Świadczenia dla Ukraińców. To mogą uzyskać przybywający do Polski

Codzienne Dołącz do dyskusji (73)
Świadczenia dla Ukraińców. To mogą uzyskać przybywający do Polski

Dzięki przepisom specustawy pomocowej dostępne są świadczenia dla Ukraińców. Pomoc wynika z różnych źródeł, a jej zakres wynika z sytuacji życiowej konkretnych osób. O jakiego rodzaju wsparciu jest mowa?

Świadczenia dla Ukraińców

Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 583), zwana także specustawą pomocową, została podpisana przez Prezydenta RP i funkcjonuje w obrocie prawnym. W tym wypadku prawo działa wstecz, bo obejmuje osoby i zdarzenia mające miejsce wcześniej, ze szczególnym uwzględnieniem dnia 24 lutego 2022 roku. Ustawa zawiera szereg rozwiązań, które mają wspomóc osoby zza wschodniej granicy, także o charakterze socjalnym.

Zgodnie z art. 26 tej ustawy, obywatelowi Ukrainy, którego pobyt uznaje się za legalny, przysługują takie formy pomocy, jak świadczenia:

 • o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ukraińcy mogą także skorzystać z rodzinnego kapitału opiekuńczego (jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Polski) a także z dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (zgodnie z art. 64c ust. 1 tzw. ustawy o żłobkach).

Świadczenia rodzinne, ale i pomoc społeczna

Świadczenia dla Ukraińców z zakresu świadczeń rodzinnych to:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 • zapomogi (w tym z tytułu urodzenia się dziecka) i świadczenia (także rodzicielskie) wypłacane przez gminy

Świadczeniem wychowawczym jest z kolei 500 plus. Świadczenie dobry start to swego rodzaju jednorazowe (w skali roku) 300 plus, które wypłacane jest rodzicom dzieci uczących się.

Z kolei art. 29 i 30 specustawy pomocowej uprawniają Ukraińców do otrzymywania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, zarówno tej pieniężnej, jak i niepieniężnej. Do pierwszej kategorii zaliczają się

 • zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Z kolei świadczeniami niepieniężnymi są:

 • praca socjalna, bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 • pomoc rzeczowa
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa oraz schronienie,
 • posiłek i niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie.

To jednak nie koniec możliwości.

Dodatkowe 300 plus dla Ukraińców

Świadczenia dla Ukraińców bynajmniej nie zamykają się w powyższym. Uchodźcom przysługuje także specjalne, jednorazowe świadczenie. Swego rodzaju 300 plus wynika z art. 31 ust. 1 specustawy pomocowej. Zgodnie z tym przepisem obywatelowi Ukrainy, który jest w Polsce legalnie, a także uzyskał numer PESEL, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych.

Jest ono przeznaczone na utrzymanie, pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, a także opłaty mieszkaniowe. Aby je uzyskać należy złożyć stosowny wniosek w ośrodku pomocy społecznej lub centrum usług społecznych gminy. Co ważne, właściwej dla miejsca pobytu obywatela Ukrainy. Środki wypłacane są przez gminy, otrzymując na ten cel dotację celową z budżetu.

Z art 30 specustawy pomocowej można także wywnioskować prawo do uzyskania pomocy żywnościowej wynikającej z europejskiego systemu pomocy, jednakże po spełnieniu dodatkowych warunków.