T-Mobile nie obiecywało internetu we WSZYSTKICH wsiach w Polsce, więc trudno zarzucać im kłamstwo

Technologie Zakupy Dołącz do dyskusji
T-Mobile nie obiecywało internetu we WSZYSTKICH wsiach w Polsce, więc trudno zarzucać im kłamstwo

Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy skargi złożonej przez konsumenta w sprawie reklamy internetu domowego oferowanego przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Skarżona”). Skarżący zarzucał Skarżonej wprowadzenie w błąd odbiorców w zakresie zasięgu oferowanego internetu, co według niego naruszało zasady etyki reklamy zawarte w art. 8 i 10 Kodeksu Etyki Reklamy. 

Skarżący zwrócił uwagę, że reklama sugeruje pełne pokrycie terytorium Polski zasięgiem sieci T-Mobile, podczas gdy w rzeczywistości, jak twierdzi, niektóre miejscowości takie jak Uniemyśl i Okrzeszyn w województwie dolnośląskim, nie są objęte zasięgiem. Skarżący wskazał również, że sylwetka terytorium RP dołączona do reklamy, pokryta kolorem różowym, miała symbolizować zasięg sieci na terenie całego kraju, co uznano za nieprawdziwe.

W odpowiedzi na zawiadomienie, Skarżona wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed KER i przedstawiła swoje stanowisko w piśmie z dnia 14 listopada 2022 roku. Skarżona wskazała na dwie nieścisłości w zarzutach Skarżącego, podkreślając, że użyte w reklamie sformułowanie było odmienne od tego, które zacytował Skarżący. Ponadto Skarżona zaznaczyła, że zastosowany przekaz graficzny nie sugerował pełnego zasięgu sieci na terenie całego kraju, a punkty świetlne na mapie Polski miały jedynie symbolizować zasięg, nie obejmując wszystkich miejscowości.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że reklama posługuje się hasłem: „Dobry Internet jest w miastach, miasteczkach i wsiach w całej Polsce”. Jest to hasło odmienne od hasła wskazywanego przez konsumenta: „Internet dostępny we wszystkich wsiach i miasteczkach w Polsce”.

T-Mobile: jesteśmy czyści, a dokładny zasięg można sobie zawsze sprawdzić

Dodatkowo, Skarżona podkreśliła, że oferuje funkcjonalność na swojej stronie internetowej umożliwiającą sprawdzenie zasięgu oraz że proces sprzedażowy w Spółce eliminuje sytuacje sprzedaży internetu w lokalizacjach, które nie są objęte zasięgiem, co z założenia chroni konsumentów przed wprowadzeniem w błąd.

Zespół Orzekający KER, po analizie przedstawionych argumentów oraz materiału reklamowego, uznał, że skarżona reklama nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy. Podkreślono, że kluczowe jest zrozumienie perspektywy przeciętnego konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. W ocenie Zespołu, przekaz reklamowy nie wprowadzał przeciętnego konsumenta w błąd co do zasięgu oferowanego internetu, a użyte w reklamie hasło oraz przekaz graficzny były spójne i transparentne.

W świetle powyższych ustaleń, Zespół Orzekający KER zdecydował o oddaleniu skargi, uznając, że reklama prowadzona była z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie wprowadzała odbiorców w błąd.