Taksa notarialna 2019. Ile kosztują usługi notariusza w 2019 roku?

Codzienne Dołącz do dyskusji (13)
Taksa notarialna 2019. Ile kosztują usługi notariusza w 2019 roku?

Niektóre czynności prawne, z reguły te najbardziej doniosłe wymagają zachowania formy aktu notarialnego. Przykładem niech będzie kupno nieruchomości. W celu zawarcia takiej umowy należy udać się do notariusza. Jak kształtuje się wysokość opłat za czynności notariusza w 2019 roku? Ile wynosi taksa notarialna 2019?

Taksa notarialna, a więc opłata za czynności notariusza została określona w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2014 r. Rozporządzenia określa maksymalną wysokość tzw. taksy notarialnej.

Taksa notarialna 2019 – wysokość maksymalna

 1. do 3.000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Taksa notarialna 2019 – 1/2 maksymalnej wysokości

Za niektóre czynności taksa notarialna zmniejsza się o połowę powyższych wartości. Chodzi o  sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu,
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
 11. ustanowienie hipoteki
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi podatkowej,
 16. umowę deweloperską,
 17. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 18. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
 19. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 20. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

Taksa notarialna 2019 – 1/4 maksymalnej wysokości

Rozporządzenie przewiduje również przypadki, kiedy taksa notarialna ulega obniżeniu do 1/4 wysokości maksymalnej. Chodzi o następujące czynności:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

Taksa notarialna 2019 – 1/10 maksymalnej wysokości

Opłata notarialna wynosi 1/10 stawki obliczanej na podstawie §3 rozporządzenia (czyli maksymalnej wysokości) wtedy, gdy notariusz sporządzi akt dokumentujący:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Taksa notarialna 2019 – maksymalna wysokość za poszczególne czynności

 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
 3. testament – 50 zł;
 4. testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 5. testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 6. odwołanie testamentu – 30 zł;
 7. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 8. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 9. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 10. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

Taksa notarialna za najem mnożona przez każdy metr mieszkania? Notariusze mocno podnoszą stawki

W pozostałych przypadkach co do zasady maksymalna wysokość taksy jest uzależniona od rodzaju czynności. Do najpopularniejszych czynności dokonywanych przed notariuszem należą:

 • poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem dokumentu – 6 zł za każdą stronę
 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł
 • za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 • za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 • za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł, na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

Do taksy notarialnej należy doliczyć 23% podatku VAT.