Ulgi i dodatki na dzieci – wszystko, co musisz wiedzieć zebrane w jednym miejscu

Finanse Państwo Rodzina Dołącz do dyskusji
Ulgi i dodatki na dzieci – wszystko, co musisz wiedzieć zebrane w jednym miejscu

Co jak co, ale państwo nigdy wcześniej nie oferowało takiego wsparcia finansowego dla rodziców, jak ma to miejsce obecnie. Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu wszystkie ulgi i dodatki na dzieci, jakie można otrzymać w tym momencie. Pod opisem każdego ze świadczeń, zamieszczono również odpowiedni link do strony rządowej, na której można uzyskać jeszcze więcej informacji na temat danego świadczenia, ulgi, czy dodatku.

Zaraz po urodzeniu – becikowe i „kosiniakowe”

O świadczeniu becikowym i tzw. kosiniakowym pisałam już ostatnio w tekście dotyczącym formalności po urodzeniu dziecka.

Becikowe to jednorazowa zapomoga dla rodziców w kwocie 1000 zł. Można ubiegać się o nią jeżeli:

 • dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto,
 • matka dziecka była objęta opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży i w każdym z trzech trymestrów zostało jej udzielone co najmniej jedno świadczenie zdrowotne (do wniosku należy załączyć na tę okoliczność zaświadczenie od lekarza).

Wniosek należy zgłosić odpowiedniego urzędu – miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia porodu, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką prawną. Ważne jest to, że w momencie złożenia wniosku, dziecko musi posiadać już nr PESEL.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe

Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe) to świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie przyznawane okresowo od 52 tygodni (w przypadku urodzenia, objęcia opieką lub przysposobienia jednego dziecka) do nawet 71 tygodniu (w przypadku pięciorga lub więcej dzieci).

Świadczenie przysługuje osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku na jego warunkach. Będzie więc ono przysługiwało matkom bezrobotnym, pracującym na umowę zlecenie albo umowę o dzieło, studentkom itd. Co istotne, pomoc nie zostanie przyznana, jeśli choć jeden z opiekunów dziecka pobiera zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć we właściwym urzędzie gminy, miasta, w instytucjach realizujących świadczenia rodzinne lub za pośrednictwem portalu Emp@tia. Najlepiej to zrobić w terminie 3 miesięcy od dnia porodu. Wówczas świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie

Zasiłek macierzyński i ojcowski

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom, które opłacały składkę chorobową (a więc zarówno osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, jak i przedsiębiorcom).

Matka lub ojciec może otrzymywać 100 proc. sumy zasiłku przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. przez pozostały okres albo 80 proc. przez cały okres urlopów łącznie.

Ta druga opcja jest możliwa jedynie w przypadku, gdy komplet dokumentów został złożony u pracodawcy bądź w ZUS-ie (w przypadku przedsiębiorcy) w terminie 21 dni od dnia porodu. Okres zasiłkowy jest zależny od liczby dzieci (w przypadku jednego dziecka wynosi 54 tygodnie).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-macierzynski

Zasiłek ojcowski to świadczenie przysługujące ojcom, którzy opłacają składkę chorobową. Obecnie przysługuje przez okres 2 tygodni, ale już wkrótce – po wdrożeniu unijnej dyrektywy „work-life balance” ten czas ma się wydłużyć do 2 miesięcy.

Zasiłek przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, bez względu na dochód. O urlop ojcowski trzeba zawnioskować do momentu ukończenia przez dziecko 2 roku życia.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-ojcowski

Zasiłek rodzinny

Mówiąc o tym, jakie przysługują w Polsce ulgi i dodatki na dzieci, nie można zapomnieć o zasiłku rodzinnym. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie podopiecznego.

Obowiązuje kryterium dochodowe, które wynosi 674 zł. Jest to przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, kwota ta wynosi 764 zł.

Zasiłek jest przyznawany do momentu ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Państwo zapewnia również dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – od 90 do 110 zł miesięcznie do ukończenia 16/24 roku życia dziecka (w drugim przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym),
 • rozpoczęcia roku szkolnego – raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko,
 • urodzenia dziecka – tak jak becikowe, przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 69 lub 113 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego,
 • samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie.

Więcej informacji na temat dodatków: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatki-do-zasilku-rodzinnego

Ulga prorodzinna i zerowy PIT dla 4 dziecka

O pierwszej z wymienionych w nagłówku pomocy pisałam w tekście o uldze na dziecko w PIT 2021, do którego odsyłam.

Tzw. zerowy PIT dla 4 dziecka to pomoc, która polega na tym, że rodzice wychowujący co najmniej czwórkę dzieci, nie muszą od tego roku płacić podatku dochodowego. Ten temat również był poruszany szerzej na łamach „Bezprawnika” w tym tekście.

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-dziecko/

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – czyli 12 tysięcy na drugie i kolejne dziecko

Jeśli chodzi o ulgi i dodatki na dzieci, nowym rozwiązaniem, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. W ramach tego programu rodzicom przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia zasiłek w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Przy tym to od rodziców zależy, czy wolą otrzymywać tysiąc zł miesięcznie przez rok, czy 500 zł miesięcznie przez 2 lata.

Wnioski o zapomogę składa się do ZUS w formie elektronicznej, za pomocą tego samego systemu, co w przypadku programu „Rodzina 500+”.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy—krok-po-kroku

Inne ulgi i dodatki na dzieci – nie tylko 500 plus

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń, jeśli chodzi o ulgi i dodatki na dzieci, należy jeszcze wymienić program „Rodzina 500+”, ale nie tylko. Warto również mieć na uwadze świadczenia w ramach takich programów, jak: „Dobry Start”, czy też „Za życiem”.

Na temat programu „Rodzina 500+” pisaliśmy już nie raz. Żeby dowiedzieć się, kiedy złożyć wniosek o 500 plus dla nowo narodzonego dziecka, odsyłam do tego tekstu.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Od tego roku wnioski do ZUS można składać jedynie drogą elektroniczną. W ten sam sposób odbywają się też wypłaty.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

„Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24. roku życia. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Nabór wniosków na nowy rok szkolny ruszył pierwszego lipca, o czym przypominaliśmy w tym tekście. Wnioski o świadczenie rodzice mogą składać do 30 listopada.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Na pewno warto się zainteresować również tzw. „żłobkowym”. Maksymalne dofinansowanie w ramach programu wynosi 400 zł. O tym, komu przysługuje świadczenie, pisaliśmy tutaj.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

W przypadku, gdy dziecko urodzi się nieuleczalnie chore, jego opiekunowie mogą liczyć na dodatek w wysokości 4000 zł w ramach programu „Za życiem”.

Więcej informacji: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/