Sprawdź, kiedy umowa ubezpieczenia będzie nieważna

Finanse Dołącz do dyskusji
Sprawdź, kiedy umowa ubezpieczenia będzie nieważna

Wybór ubezpieczenia to poważna decyzja, wpływająca na nasze bezpieczeństwo finansowe. Zanim podpiszemy umowę regulującą obowiązki klienta i ubezpieczyciela, warto więc dokładnie przyjrzeć się dostępnym opcjom i poznać szczegóły oferty.

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. W polisie przede wszystkim należy określić, kto i co ubezpiecza. Ile wynosi suma ubezpieczenia, jak długo będzie obowiązywało ubezpieczenie i ile wynosi składka.

Na mocy umowy ubezpieczenia klient zobowiązuje się do regulowania składek, a zakład ubezpieczeń do zapewnienia klientowi świadczeń obejmujących wypłatę odszkodowania (w przypadku ubezpieczenia majątkowego) za szkodę powstałą wskutek wypadku przewidzianego w umowie. Lub umówionej sumy, renty albo innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej w przypadku ubezpieczenia osobowego.

Istota ubezpieczenia jest regulowana przez art. 805 § 1. Kodeksu cywilnego. Z przepisu wynika, że „przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”.

Umowa ubezpieczenia a tryby rokowaniowy, ofertowy i przetargowy

Umowy ubezpieczenia można zawierać w trybach rokowaniowym, ofertowym i przetargowym. W pierwszym przypadku zawarcie umowy poprzedzają negocjacje ubezpieczyciela i klienta dotyczące warunków ubezpieczenia. Drugi to sytuacja, w której klient wyraża wolę zawarcia umowy na zasadach przewidzianych w danej ofercie, bez negocjacji. W trzecim wariancie ogłoszony zostaje przetarg w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ubezpieczyciel co do zasady wymaga od klienta poinformowania go o każdym zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym wymienionym w umowie. I wszelkich zmianach sytuacji, które mogą wpłynąć na prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Kiedy umowa ubezpieczenia będzie nieważna?

Umowa ubezpieczenia straci ważność, jeśli jest sprzeczna z prawem (zasadami współżycia społecznego), jeżeli oświadczenie woli którejkolwiek ze stron jest obarczone wadą skutkującą nieważnością. Jeżeli jest bezprzedmiotowa z uwagi na brak możliwości zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. Albo gdy jej stroną jest ubezpieczyciel z przekroczeniem zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Lub  gdy umowa została zawarta przez ubezpieczającego, który nie miał pełnej zdolności do czynności prawnych. Ogólnie – jeżeli umowę zawarto niezgodnie z przepisami.

Klienci mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia jej podpisania (pod warunkiem, że umowę zawarto na dłużej niż 6 miesięcy). W przypadku przedsiębiorców czas jest krótszy i wynosi do 7 dni.

Jak wynika z art. 812 § 4. Kodeksu cywilnego, „jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie”.