Jak wypełnić wniosek o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców? Poradnik krok po kroku i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Gorące tematy Finanse Firma Dołącz do dyskusji (1646)
Jak wypełnić wniosek o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców? Poradnik krok po kroku i odpowiedzi na najczęstsze pytania

partner-logo

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców jest już dostępny. Podpowiadamy jak go prawidłowo wypełnić oraz odpowiadamy na pytania czytelników.

Przypomnijmy najważniejsze założenia przyznawania pożyczki dla przedsiębiorców. Przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. i zatrudniali w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro netto, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka przysługuje również przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka ma trzymiesięczny okres karencji w spłacie. Jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia przyznania pożyczki nie zaprzestaniemy prowadzenia działalności gospodarczej, możemy wnioskować o jej umorzenie.

Szczegółowe zasady przyznawania pożyczki omówiliśmy w osobnym artykule o pożyczce dla mikroprzedsiębiorców.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Wystarczy wejść na stronę praca.gov.pl. Tam czeka na nas formularz, który należy wypełnić krok po kroku. Z formularza wybieramy właściwy dla miejsca prowadzenia naszej działalności urząd pracy. Jest to ważne, żeby wybrać właściwy, ponieważ umowę pożyczki podpisze z nami starosta (prezydent w miastach na prawach powiatu) lub dyrektor urzędu pracy, który będzie działał z upoważnienia starosty.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – wybór urzędu pracy

W kolejnym okienku wpisujemy dane odnoszące się do naszej osoby. Podajemy nazwę przedsiębiorcy, NIP, REGON, dane adresowe. Ponadto w kolejnej sekcji podajemy numer telefonu i adres email. Dzięki nim urząd pracy będzie mógł się z nami skontaktować w razie jakichś wątpliwości. W sekcji 4 „Reprezentowany przez”należy wpisać swoje dane, lub dane pełnomocnika, jeżeli to on będzie osobą reprezentującą mikroprzedsiębiorcę.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – dane przedsiębiorcy
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – dane kontaktowe

W kolejnej sekcji należy podać wnioskowaną kwotę pożyczki. Maksymalnie możemy wnioskować o 5000 zł. Następnie należy podać numer rachunku bankowego, którym posługujemy się w ramach działalności gospodarczej. Na ten rachunek, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie nam wypłacona pożyczka. W dolnym okienku należy wprowadzić stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29.02.2020 r. Jeżeli mikroprzedsiębiorca nie zatrudnia pracowników – w tym polu należy wpisać 0.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – wysokość pożyczki

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – dalsze postępowanie

Poprzez złożenie wniosku przedsiębiorca oświadcza, że:

  • zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
  • wszystkie informacje, które zawarł we wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe,
  • jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo przedsiębiorców,
  • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r,
  • nie otrzymał nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • nie złożył wniosku o udzielenie pożyczki w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku,
  • zobowiązuje się, że wykorzysta środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Do wniosku należy dołączyć umowę w formacie pdf oraz wypełniony formularz o pomocy publicznej.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – formularz pomocy publicznej

W kolejnej sekcji wprowadzamy dane osoby wnioskującej o pożyczkę. Jeżeli przedsiębiorca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy również dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – dane wnioskodawcy

Kolejnym krokiem jest weryfikacja konta na portalu praca.gov.pl. Jeżeli posiadamy konto musimy się na nie zalogować. Jeżeli nie, należy utworzyć nowe konto poprzez wybranie loginu i podanie maila.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – weryfikacja konta

Ostatnim etapem jest wysłanie wniosku. Możemy go złożyć z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego. W przypadku wybrania drugiej opcji zostaniemy przekierowani na stronę profilu zaufanego.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – wysłanie wniosku

Po pomyślnym wysłaniu wniosku należy kliknąć na przycisk „zakończ”. Po zalogowaniu się na portalu praca.gov.pl możemy sprawdzić Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia.

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – najczęstsze pytania

Pod artykułem, w którym omówiliśmy zasady przyznawania pożyczki otrzymaliśmy wiele pytań. Postaram się na niektóre odpowiedzieć.

Czy umorzona wraz z odsetkami pożyczka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Nie, zgodnie z zapisami art. 15 zzd ust. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przychód z tytułu umorzenia nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy pożyczka przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą oraz jednocześnie mają umowę o pracę?

Tak, warunki przyznania pożyczki nie wyłączają takich osób z kręgu uprawnionych.

Słyszałem, że przyznanie tej pożyczki jest uzależnione od spadku obrotów spowodowanego epidemią koronawirusa, czy to prawda?

Nie. Zapisy ustawy nie wymagają wykazania spadku obrotów, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie.

Czy świadczenie postojowe wyklucza ubieganie się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Nie. świadczenie postojowe nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu wspomnianej ustawy, więc nie stanowi przeszkody w otrzymaniu pożyczki.

Mam 2000 zł bieżących kosztów działalności i chcę wnioskować o maksymalną kwotę pożyczki. Czy muszę udokumentować poniesione koszty poniesione z przyznanej pożyczki?

Nie. Podstawą jest oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że przedsiębiorca wykorzysta pieniądze zgodnie z przeznaczeniem.

Czy na pewno pożyczka przysługuje przedsiębiorcom, którzy nikogo nie zatrudniają?

Tak, możesz złożyć wniosek o pożyczkę nawet, gdy nikogo nie zatrudniasz.

Warunkiem do umorzenia pożyczki 5000 zł to prowadzenie działalności przez 3 miesiące, ale co jeśli nie ma się żadnych przychodów?

Nie ma to znaczenia. Działalność nie może zostać zakończona, ani zawieszona przez okres trzech miesięcy od dnia otrzymania pożyczki, by móc wnioskować o jej umorzenie.