Od sierpnia można składać wnioski o przyznanie 500+ na kolejny okres. Jak wypełnić wniosek? Co powinien zawierać?

Gorące tematy Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji (161)
Od sierpnia można składać wnioski o przyznanie 500+ na kolejny okres. Jak wypełnić wniosek? Co powinien zawierać?

Wypłaty świadczenia 500+ ruszyły w kwietniu 2016 roku. Przyznane wtedy zasiłki są ważne do września bieżącego roku, a zatem dla wielu osób kończy się okres, na jaki zostało ono przyznane.  Od 1 sierpnia można składać wnioski o odnowienie przyznanego świadczenia 500+. Bezprawnik podpowiada, jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie 500+.

Tego programu nie trzeba nikomu przestawać. Słyszał o nim każdy, a z pewnością wielu z Was jest jego beneficjentami. Niezależnie od oceny politycznej, jaka była głównym powodem do jego uchwalenia, 500 zł miesięcznie to są całkiem przyjemne pieniądze do wzięcia. W związku z tym, że zbliża się termin, od którego będzie można składać wnioski o przedłużenie wypłat, Bezprawnik podpowiada jak prawidłowo to zrobić.

Nowy wniosek o przyznanie 500+ – gdzie złożyć?

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wypłata świadczenia 500+ następuje na wniosek zainteresowanego. Tym zainteresowanym może być matka, ojciec, opiekun prawny bądź faktyczny dziecka. Sam wniosek składa się w urzędzie gminy bądź miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Najczęściej wniosek taki będzie się składało w lokalnym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czyli popularnym MOPSie. To tym właśnie jednostkom lokalne władze powierzają zadania z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie 500+ – co zawiera?

Informacje, jakie trzeba zawrzeć we wniosku, wydają się oczywiste. Są to:

  • dane osoby, która występuje o przyznanie 500+
  • dane dzieci, które pozostają na utrzymaniu wnioskodawcy

Te dane to rzecz jasna imię, nazwisko, adres, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, numer i seria dowodu tożsamości oraz adres poczty e-mail.

Urzędnicy co do zasady sami uzyskają niezbędne informacje na temat majątku wnioskodawcy od urzędu skarbowego, w którym ten się rozlicza. To właśnie na tej podstawie urzędnicy sprawdzą, czy spełniasz kryterium dochodowe. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie pieniądze, jakie otrzymujemy, są opodatkowane, a więc istnieje możliwość, że skarbówka nie ma kompletu informacji. W takim wypadku wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania źródeł innych dochodów we wniosku. Do wniosku o przyznanie 500+ należy załączyć

  • zaświadczenie lub oświadczenie, które dokumentuje wysokość nieopodatkowanych dochodów – na przykład alimenty czy wszelkiego rodzaju stypendia ze szkół bądź uczelni
  • oświadczenie o dochodach – jeśli podlegasz pod przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • wszelkie dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu prawa do świadczenia 500+. Chodzi tu o takie dokumenty jak zaświadczenie sądu o prowadzonym postępowaniu adopcyjnym, orzeczenie orzekające rozwód lub separację, orzeczenia dotyczące ustalenia opieki nad dzieckiem

Wniosek o przyznanie 500+ – jak złożyć?

Poza tradycyjnym sposobem składania wniosku, czyli osobistej wizycie w urzędzie, albo wysłaniu wypełnionego wniosku pocztą, wniosek o przyznanie 500+ można złożyć również drogą elektroniczną. Trzeba przyznać, że rządzący dobrze się do tego przygotowali i wspierają liczne systemy teleinformatyczne. Wiosek możesz złożyć za pośrednictwem:

  • platformy ePUAP,
  • systemu informatycznego ZUS czyli PUE ZUS,
  • portal emp@tia

Poza tymi trzeba platformami, również banki współpracują w tej kwestii z ministerstwem. Niemal wszystkie funkcjonujące w Polsce banki umożliwiają złożenie wniosku o przyznanie świadczenia 500+. Pod tym adresem znajdziesz pełną listę banków, w których złożysz wniosek. Dość powiedzieć, że na liście jest PKO BP, Pekao SA, BZWBK, mBank, ING, Millenium, Alior czy Banki Spółdzielcze.

Świadczenie 500+ – kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe, w przypadku gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko,  nie uległo zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wynosi ono 800 zł.

art. 5 ust. 3.  Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

W przypadku, gdy opiekujemy się niepełnosprawnym dzieckiem, kwota ta zwiększa się do 1200 zł

art. 5 ust. 4.  Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Powyższe kryteria nie obowiązują, gdy ubiegamy się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko.

Świadczenie 500+ – co się zmieniło w porównaniu z poprzednim rokiem?

Zmiany, które zaczną obowiązywać od sierpnia, można nazwać liftingiem. Mają one na celu uszczelnienie systemu i przeciwdziałanie nadużycium. W pierwszej kolejności zmiany dotkną osoby samotnie wychowujące dzieci. Od sierpnia będą one musiały wykazać, że na rzecz dziecka zostały zasądzone alimenty. W ten sposób ministerstwo chce walczyć z przypadkami, kiedy rodzice dziecka tylko deklarowali samotne wychowywanie, a w rzeczywistości żyli razem i w ten sposób wyłudzali pieniądze. Od tej zasady oczywiście zostały przewidziane pewne wyjątki:

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Druga ze zmian dotyczy sposobu obliczania dochodu osiąganego na każdego członka rodziny. Od teraz trudniej będzie otrzymać świadczenie osobom, które przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia 500+ rozwiązały swoją dotychczasową umowę, a następnie zawarły nową, na niższą kwotę. W ten sposób można było łatwo zaniżyć osiągany dochód, co zwiększało szanse na przyznanie świadczenia.

Sugerujemy, by w miarę możliwości składać wnioski o przyznanie 500+ za pośrednictwem internetu. Ze względu na to, że w najbliższym czasie wszyscy beneficjenci tego programu będą musieli odwiedzić urząd, aby przedłużyć wypłatę świadczenia na kolejny okres, urzędy przygotowują się na istne oblężenie.