Za niepełny miesiąc pracy pracownik otrzyma niższe wynagrodzenie. Sposób jego obliczenia zależy od przyczyn niedopełnienia obowiązków.

Praca Dołącz do dyskusji (294)
Za niepełny miesiąc pracy pracownik otrzyma niższe wynagrodzenie. Sposób jego obliczenia zależy od przyczyn niedopełnienia obowiązków.

Co do zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Pojawiają się jednak sytuacje, gdy z jakiegoś powodu pracownik był nieobecny lub nie wykonał części swoich obowiązków. Wówczas otrzyma wynagrodzenie tylko za część miesiąca. Sposób obliczenia jego wysokości zależy od przyczyny nieobecności pracownika. 

Kiedy pracownik otrzyma wynagrodzenie za część miesiąca?

W kilku sytuacjach pracownik rzeczywiście może pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, a tym samym otrzymać wynagrodzenie tylko za część miesiąca. Chodzi o takie przypadki jak:

  • Choroba;
  • Rozpoczęcie lub zakończenie stosunku pracy w ciągu miesiąca;
  • Inne przyczyny, w tym nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Nieprzepracowanie pełnego miesiąca z winy pracodawcy

Może też się zdarzyć, że przepracowanie pełnego miesiąca po prostu nie będzie możliwe. Na przykład gdy pracodawca źle ustali grafik. W takim wypadku wypłaci on jednak nie wynagrodzenie za część miesiąca, ale standardową pensję przysługującą pracownikowi. Wina za brak pracy w pełnym wymiarze czasu nie leży bowiem wtedy po stronie pracownika. To do pracodawcy należy obowiązek organizacji pracy w taki sposób, by zapewnić pełne wykorzystanie czasu pracy przez pracownika. Oznacza to, że to właśnie pracodawca będzie ponosił ryzyko związane z nieprawidłowym zaplanowaniem pracy i nie ma wówczas możliwości obniżenia wynagrodzenia.

Choroba pracownika

Zasady wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby reguluje Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Zgodnie z § 11 w miesiącu, w którym pracownik chorował, wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca oblicza się w następujący sposób:

  • Miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 bez względu na liczbę dni w danym miesiącu
  • Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni zwolnienia lekarskiego
  • Wynik ten odejmuje się od miesięcznego wynagrodzenia.

Rozpoczęcie lub zakończenie stosunku pracy w trakcie miesiąca

Inny przypadek, gdy pracownik może otrzymać wynagrodzenie za część miesiąca to sytuacja, gdy w trakcie miesiąca rozpoczął lub zakończył stosunek pracy. W takim wypadku wynagrodzenie za pracę również oblicza się zgodnie ze wskazówkami ze wspomnianego rozporządzenia:

  • Miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu (w przypadku pełnego etatu jest to 160 godzin)
  • Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieprzepracowanych
  • Wynik ten odejmuje się od wynagrodzenia, które przypadałoby za cały miesiąc.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy i inne przyczyny

Niższe wynagrodzenie pracownik otrzyma także w razie nieusprawiedliwionej nieobecności pracy. Na marginesie warto wspomnieć, że w przypadku opuszczania pracy bez usprawiedliwienia Kodeks pracy przewiduje kary porządkowe dla pracowników. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może stanowić też ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i powodować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Wynagrodzenie za część miesiąca wynikające z przyczyn innych niż nieobecność z powodu choroby oblicza się według tych samych zasad co w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia stosunku pracy w trakcie miesiąca.