Wzrosła wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

Praca Prawo Zdrowie dołącz do dyskusji 24.04.2022
Wzrosła wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy w 2022 roku. Od 1 kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku ubezpieczony dostanie z ZUS 1133 zł. Pod warunkiem, że lekarze orzecznicy i ZUS nie będą mieli wątpliwości co do uszczerbku ani tego, że zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy. A także co do tego, że poszkodowany nie przyczynił się do zdarzenia. Odmowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze sprawy nie zamyka.

Wyższe odszkodowanie za wypadek przy pracy w 2022 roku

Jeśli w pracy dojdzie do wypadku, poszkodowany, który jest ubezpieczony w ZUS ma prawo do jednorazowego odszkodowania. Konieczne jest do tego ustalenie czy do wypadku faktycznie doszło przy pracy. Czasem ta kwestia jest oczywista, a czasem wymaga długich lat walki w sądach wszystkich instancji. Dlatego bardzo ważne jest, by zaraz po wypadku dopilnować formalności. Potrzebny będzie protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku. Wniosek do ZUS o odszkodowanie składa się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wtedy lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS oceniają stopień uszczerbku. ZUS ma 14 dni od wydania opinii na przyznanie lub odmowę wypłaty odszkodowania. Jeśli decyzja jest pozytywna dla ubezpieczonego, to w ciągu 30 dni od wydania decyzji ZUS przeleje na jego konto pieniądze. Jeśli ZUS odmówi wypłaty, pozostaje Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wycena uszczerbku

Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia za każdy 1 procent uszczerbku na zdrowiu jest to 1133 zł. Taka stawka będzie obowiązywała do 31 marca 2023 roku. Jest ona także podstawą do ustalania odszkodowania w przypadku choroby zawodowej. Jeśli skutkiem wypadku jest śmierć ubezpieczonego, to prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje członkom rodziny.

Poza „wyceną” procenta uszczerbku zmieniły się też inne kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Od 1 kwietnia wynoszą one:

– 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
– 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
– 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
– 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
– 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
– 19 819 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
– 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Kto nie dostanie pieniędzy?

Nie za każdy wypadek przy pracy należy się jednorazowe odszkodowanie. Nici z odszkodowania, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp. Spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
albo w stanie nietrzeźwości. Ewentualnie pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Przez co ubezpieczony przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to jednak wypadków, których skutkiem jest śmierć.