Zapomniałeś o wykupieniu ubezpieczenia OC? UFG nałoży na ciebie karę, ale są pewne ulgi

Codzienne Moto Transport Dołącz do dyskusji
Zapomniałeś o wykupieniu ubezpieczenia OC? UFG nałoży na ciebie karę, ale są pewne ulgi

Spóźnienie się z opłatą ubezpieczenia OC samochodu może prowadzić do konsekwencji finansowych, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z pewnością przypomni o zaległości, nawet jeśli opóźnienie wynosi tylko jeden dzień.

Automatyczne przedłużenie polisy nie zawsze zadziała

Co prawda istnieje coś takiego jak automatyczne przedłużanie polisy OC, w sytuacji, w której kierowca pojazdu po prostu zapomni o jego przedłużeniu, ale przedłużenie to nie będzie miało miejsca w każdej sytuacji. Polisa nie przedłuży się automatycznie na przykład w przypadku zmiany właściciela pojazdu z „aktywną” w momencie zakupu polisą OC czy też w sytuacji, gdy nie opłaciłeś składki za dotychczasowe ubezpieczenie.

Jeżeli zapomnisz o ubezpieczeniu samochodu osobowego, UFG nałoży na Ciebie opłatę za brak polisy.  Podstawą do ustalenia wysokości tej opłaty jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, które na dzień dzisiejszy wynosi 3.600,00 brutto. W miarę upływu czasu, opóźnienie w uregulowaniu tej opłaty wiąże się z progresywnym wzrostem procentowej stawki obliczanej od tej podstawy, co może stanowić dodatkowe obciążenie dla portfela kierowcy. Im dłużej się spóźnisz, tym wyższą opłatę zapłacisz.

Niektórzy mogą liczyć na ulgowe potraktowanie

Zarówno Statut UFG jak i Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, przewiduje jednak określone ulgi, z których skorzystać mogą osoby dotknięte szczególnymi okolicznościami i które mogą pozwolić uniknąć zapłaty. I tak UFG może umorzyć w całości lub części wierzytelność lub udzielić ulgi w jej spłacie np. rozkładając zobowiązanie na raty. Kiedy tak się może stać?

Do katalogu przesłanek, które umożliwiają skorzystania z takiego rozwiązania, należą w szczególności:

  • śmierć zobowiązanego, który nie zostawił po sobie żadnego majątku, nadającego się do prowadzenia egzekucji,
  • wyjątkowa trudna sytuacja majątkowa i materialna zobowiązanego (np. zobowiązany nie posiada żadnego majątku lub posiada nadmierne zadłużenie),
  • trudna sytuacja życiowa (ciężka sytuacja zdrowotna jego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym czy też dotknięcie klęską żywiołową).

Umorzenie kary w całości lub części czy też udzielenie ulgi w spłacie następuje na wniosek zobowiązanego lub też z inicjatywy własnej UFG, co jednak nie zdarza się zbyt często. Zobowiązany do zapłaty kary musi udowodnić istnienie okoliczności, na które się powołuje i które w jego ocenie uprawniają go do skorzystania z przywilejów w spłacie kary. Do takich dokumentów mogą należeć min. zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji życiowej, dokumentacja medyczna czy też zaświadczenia o osiąganych dochodach.

Choć takie sytuacje nie zdarzają się często, możliwość skorzystania z przywilejów w spłacie zobowiązania stanowi pewne ułatwienie dla osób dotkniętych trudnościami finansowymi czy życiowymi. Decyzje w sprawie umorzenia wierzytelności lub udzielenia ulgi w jej spłacie są podejmowane w ramach uchwał, od których nie przysługuje odwołanie, dlatego też, wniosek o umorzenie kary lub udzielenie ulgi trzeba solidnie uargumentować i poprzeć odpowiednimi dokumentami już na etapie jego składania.