Zaświadczenie o niezaleganiu w US otrzymasz też przez internet, a dzięki zmianom wprowadzonym przez tarczę 3.0 nie wszystkie zaległości zostaną w nim uwzględnione

Podatki Dołącz do dyskusji (80)
Zaświadczenie o niezaleganiu w US otrzymasz też przez internet, a dzięki zmianom wprowadzonym przez tarczę 3.0 nie wszystkie zaległości zostaną w nim uwzględnione

Zaświadczenie o niezaleganiu w US jest wymagane m.in. przez banki czy urzędy. Obecnie wniosek można złożyć online i otrzymać zaświadczenie w formie elektronicznej. Tarcza 3.0 wprowadził też pewne zmiany w zakresie zaległości podatkowych, które zostaną w takim zaświadczeniu uwzględnione.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia online?

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w US można złożyć w Urzędzie Skarbowym lub przesłać pocztą. Możliwe jest także zrobienie tego przez internet użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.  W związku z obecną sytuacją zaleca się ograniczenie wizyt w ZUS i US, dlatego wiele osób wybiera drogę internetową. Wniosek online składany jest za pośrednictwem strony biznes.gov.pl.

Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego lub loginu.gov.pl należy uzupełnić wniosek o takie informacje jak imię i nazwisko, NIP, dane kontaktowe oraz adres siedziby i adres korespondencyjny. Wnioskodawca musi określić także cel, w jakim wydane ma być zaświadczenie o niezaleganiu w US. Następnie wybiera urząd skarbowy, do którego ma być skierowane zaświadczenie oraz sposób udzielenia odpowiedzi (elektronicznie lub tradycyjnie) i sposób odbioru zaświadczenia.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecydował się na odbiór elektroniczny, po wydaniu zaświadczenia dostanie zawiadomienie na maila. Aby pobrać zaświadczenie będzie natomiast musiał zalogować się na konto w serwisie biznes.gov.pl i potwierdzić profilem zaufanym doręczenie dokumentu w ciągu 14 dni.

Zaświadczenie o niezaleganiu w US wymaga uiszczenia opłaty

Wystawienie zaświadczenia objęte jest także opłatą skarbową wysokości 21 złotych od każdego egzemplarza. Można uiścić ją przelewem bankowym albo w kasie urzędu. Co ważne, opłaty tej nie wpłaca się jednak do urzędu skarbowego, ale na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę danego urzędu. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanego wniosku lub dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od momentu dokonania wpłaty.

Merytoryczna kontrola wniosku

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy porówna jego treść z informacjami znajdującymi się w ewidencjach, rejestrach i innych bazach danych. Sprawdzi także, czy we wniosku znalazły się wszystkie istotne informacje i ewentualnie wezwie do ich uzupełnienia. Ponadto skontroluje, czy w sprawie wnioskodawcy nie toczy się postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Nie wpłynie to jednak na termin wydania zaświadczenia. Jeśli materiał dowodowy na to pozwoli, decyzja powinna zostać wydana w terminie przysługującym na wydanie zaświadczenia, aby mogła zostać w nim uwzględniona. Jeśli nie jest to możliwe, zaświadczenie zostanie wydane w przewidzianym terminie, ale znajdzie się w nim informacja, że w sprawie wnioskodawcy trwa postępowanie.

Tarcza 3.0 wprowadza zmiany w zakresie wydawania zaświadczeń

Zaświadczenie o niezaleganiu w US wnioskodawca otrzyma mimo korzystania ulg w spłacie podatków. Co więcej w zakresie treści takiego zaświadczenia tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadziła istotną zmianę. Nie będą w nim bowiem uwzględniane zaległości podatkowe, których zapłata po upływie terminu płatności została objęta zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę.

Oznacza to, że w zaświadczeniach wystawianych w okresie 1 maja – 1 czerwca 2020 roku nie będą wykazywane zaległości z tytułu podatku PIT. Pozwoli to na spełnienie warunku braku zaległości podatkowych. To zmiana ważna dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach programów rządowych, a także dla uczestników przetargów.