Co można odliczyć od podatku w 2018 r.

Podatki Dołącz do dyskusji (171)
Co można odliczyć od podatku w 2018 r.

Niedługo mija ostateczny termin składania rocznych zeznań podatkowych. Sprawdzamy co można odliczyć od podatku w 2018 r. i jakie ulgi oraz odliczenia przewiduje ustawa o PIT. Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby pracując na etacie, jak i te, które uzyskują przychody na mocy umów cywilno-prawnych. 

Do kiedy rozliczamy PIT?

31 stycznia minął termin rozliczenia formularzy PIT-16A, PIT-19A i PIT-28. Do 28 lutego rozliczamy PIT-40A, czyli roczne rozliczenie przez organ rentowy. Pozostałe: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 I PIT-39 powinny zostać rozliczone do 30 kwietnia 2018 r. Dla większości podatników najistotniejszy jest PIT-37, składany przez pracowników i zleceniobiorców, za których zaliczki na podatek dochodowy wyliczają oraz pobierają zakłady pracy i zleceniodawcy. Wypełniając PIT-37, podatnik musi wykazać kwoty z dostarczonego przez pracodawcę PIT-11, a także wskazać przysługujące mu ulgi i odliczenia.

Co można odliczyć od podatku w 2018:

Ulga prorodzinna

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem lub rodzicom zastępczym, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 bądź PIT-37. Ulga nie dotyczy osób rozliczających się wg karty podatkowej, stawki zryczałtowanej lub opodatkowanych podatkiem liniowym. Odliczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia oraz na dziecko niepełnosprawne, otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Ulga prorodzinna przysługuje także na dziecko do 25 lat, w przypadku, gdy kontynuuje naukę (również po za granicami kraju), a jego dochód nie przekracza sumy 3089 zł. W ramach tej kwoty nie mieści się renta rodzinna.
Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej i wynosi miesięcznie 92,67 zł, jeśli przychody rodziców lub opiekunów pozostających w małżeństwie nie przekraczają w roku podatkowym 112 tys. zł. Podatnikowi, który nie jest w związku małżeńskim (choćby przez część roku podatkowego) przysługuje ulga prorodzinna jeśli jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł. Osoba samotnie wychowująca dziecko może liczyć na ulgę przy dochodach nie sięgających powyżej 112 tys. zł w danym roku podatkowym.

W przypadku dwojga dzieci, ulga wyniesie 92,67 zł na każde dziecko miesięcznie. Ulga na trzecie dziecko wyniesie już 166,67 zł, a na czwarte i każde kolejne – 225 zł.

Co można odliczyć od podatku w 2018:

Ulga na internet

Z ulgi na internet podatnik może skorzystać tylko dwukrotnie, w kolejno następujących po sobie latach podatkowych i tylko pod warunkiem, że nie korzystał z odliczenia wcześniej. Przysługuje ona podatnikom rozliczającym się z podatku dochodowego za pośrednictwem formularza PIT-36 oraz PIT-37. Ulgę rozlicza się w załączniku PIT-O. Z tytułu użytkowania internetu można odliczyć 760 zł na rok podatkowy.

Co można odliczyć od podatku w 2018:

Zdrowotne składki na ubezpieczenie ZUS

Na chwilę obecną składki zdrowotne wynoszą 9% wymiaru podstawy składki, odliczeniu zaś podlega 7,75% tego wymiaru. Od podatku można odliczyć bezpośrednio tylko składkę zdrowotną. Składki społeczne podlegają już odliczeniu od dochodu. Z odliczenia składki zdrowotnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się wg formularzy PIT-36 (zasady ogólne), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-28 (ryczałt) oraz PIT-16A (karta podatkowa).

Uzyskanie odliczenia za składki zdrowotne jest możliwe tylko w przypadku składek faktycznie opłaconych. Potwierdzeniem opłacenia składek jest formularz RMUA od pracodawcy. W przypadku przedsiębiorców są to: zaświadczenie z ZUS lub potwierdzenia przelewów z banku. Sładek nieopłaconych nie można odliczyć od podatku. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, dla których przepisy dopuszczają możliwość odliczenia zaległych, ale opłaconych w danym roku podatkowym składek ZUS.

Co można odliczyć od podatku w 2018:

Darowizna

Przepisy nie przewidują możliwości odliczenia darowizny od kosztów uzyskania przychodów. W zeznaniu rocznym jest to natomiast wykonalne. Kwestię tę rozstrzyga art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z nim, odliczeniu podlegają darowizny przekazane na następujące cele:

1.)  Krwiodawstwo
Honorowi dawcy krwi wyliczają kwotę na podstawie ekwiwalentu pieniężnego należnego za litr krwi. W tej chwili wynosi on 130 zł za litr. Darowizna musi być udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem, uzyskanym z punktu krwiodawstwa lub innej jednostki realizującej zadania z zakresu pobierania krwi lub jej składników.

2.) Organizacje pożytku publicznego
Zarówno cele, jak i organizacje, na rzecz których przepisy dopuszczają darowizny, określa Ustawa o działalności pożytku publicznego. Wysokość darowizny musi być udokumentowana potwierdzeniem wpłaty na rachunek obdarowanego lub rachunek w banku inny niż płatniczy. W przypadku darowizny niepieniężnej, konieczne jest zaświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy również udokumentować wysokość darowizny, a także dane umożliwiające identyfikację darczyńcy.

3.) Kult religijny
Podobnie jak w przypadku darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego. W przypadku darowizny niepieniężnej konieczny jest dowód, na podstawie którego będzie można zidentyfikować darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Odliczyć można całą darowiznę, ale tylko do kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu w roku podatkowym. Należy pamiętać, że przepisy nie przewidują odliczenia darowizn na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej. Należą do nich podmioty prowadzące działalność gospodarczą, obejmującą wytwarzanie wyrobów przemysłu spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego oraz wyrobów alkoholowych powyżej 1,5%, tytoniowego, paliwowego, elektronicznego, a także wyrobów z metali szlachetnych.

Odliczenia z tytułu darowizny przysługują podatnikom rozliczającym się na formularzach PIT-36 oraz PIT-37 i dokonuje się ich za pośrednictwem załącznika PIT/O.

Co można odliczyć od podatku w 2018:

Ulga przysługująca osobom oszczędzającym na IKZE

Wpłaty na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, w świetle obowiązującego prawa również podlegają odliczeniom. W roku podatkowym 2017 wysokość kwoty możliwej do odliczenia wynosiła 5115,60 zł. Odliczenia dokonuje się dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37, na załączniku PIT/O. Do odliczenia konieczny jest dowód wpłaty na IKZE. Odliczeniu od dochodów nie podlegają natomiast wpłaty zwrócone podatnikowi w dowolnej formie lub odliczone od przychodu na mocy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych.

Co można odliczyć od podatku w 2018:

Ulga rehabilitacyjna

Przepisy umożliwiają odliczenie od podatku wydatków na cele rehabilitacyjne. Odliczeniu podlegają również wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, który taką osobę utrzymuje w danym roku podatkowym.

Wydatki możliwe do odliczenia w rocznym rozliczeniu podatkowym, zgodnie z treścią ustawy o PIT obejmują:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż kartoteka transportu sanitarnego;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  a) na turnusie rehabilitacyjnym,
  b) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Powyższe wydatki podlegają możliwości odliczenia pod warunkiem, że nie pochodzą z NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub aktywności, a także Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odliczeniom nie podlegają również składki zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Od tego roku do odliczenia możliwa jest również inna, nietypowa ulga podatkowa, mianowicie zniesienie podatku od „wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacanego z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach”.