Dziedziczenie pieniędzy z konta bankowego nie zawsze jest proste. Cały proces można jednak przyspieszyć

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji
Dziedziczenie pieniędzy z konta bankowego nie zawsze jest proste. Cały proces można jednak przyspieszyć

Mogłoby się wydawać, że dziedziczenie pieniędzy z konta bankowego nie powinno nastręczać dodatkowych trudności, zwłaszcza, jeśli spadkodawca sporządził testament. Niestety, w rzeczywistości nie zawsze jest to takie proste.

Dziedziczenie pieniędzy z konta bankowego

Co do zasady środki na rachunku bankowym zmarłego spadkodawcy wchodzą w skład spadku. Nie oznacza to jednak, że spadkobierca może bez żadnych dodatkowych formalności wypłacić pieniądze. Konieczne jest okazanie poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku. W praktyce może to oznaczać, że spadkobierca będzie musiał trochę poczekać na wypłatę pieniędzy z konta.

Warto jedno wiedzieć, że kwestię dziedziczenia pieniędzy z konta bankowego można stosunkowo łatwo rozwiązać – wystarczy, że właściciel rachunku złoży odpowiednią dyspozycję.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Aby zabezpieczyć ewentualnego spadkobiercę przed taką sytuacją, warto złożyć w banku dyspozycję na wypadek śmierci – wskazane w niej osoby będą mogły dokonać wypłaty z rachunku. Co istotne, jeśli właściciel rachunku złoży dyspozycję, pieniądze z konta bankowego nie wejdą wtedy w skład spadku. Tym samym osoba uprawniona do wypłaty środków z rachunku nie będą musiały czekać na wydanie poświadczenia przez notariusza lub na postanowienie sądu.

Należy jednak mieć na uwadze, że dyspozycja na wypadek śmierci ma pewne ograniczenia. Chodzi m.in. o kwotę, jaką można wypłacić na jej podstawie. Nie może być ona wyższa niż dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Ponadto to rozwiązanie jest dostępne jedynie dla małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa – nie można ustanowić dyspozycji dla dowolnej osoby.

Osoba, która ma zamiar złożyć dyspozycję powinna mieć również świadomość, że w każdej chwili może ją bez problemów odwołać lub zmienić. Z kolei osoba, która zostanie na podstawie dyspozycji upoważniona do wypłaty pieniędzy z konta nie musi się obawiać, że przy wypłacaniu środków poniesie jakieś dodatkowe koszty – bank nie ma prawa pobrać z tego tytułu opłaty.

Aby ustanowić dyspozycję, należy wypełnić stosowny formularz, podając w nim m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz adres zamieszkania osoby, która ma zostać uprawniona do wypłaty środków. Najprościej będzie dopełnić formalności w placówce banku.

Co ze współposiadaczem konta?

Dziedziczenie pieniędzy z konta bankowego, jeśli dyspozycja nie została złożona, może być szczególnie problematyczne dla współwłaściciela konta. Teoretycznie zazwyczaj każdy ze współposiadaczy rachunku może swobodnie dysponować środkami, które są zgromadzone na koncie (chyba, że umowa stanowi inaczej). W praktyce, w zależności od tego, jaką praktykę stosuje dany bank, rachunek może zostać przekształcony w konto indywidualne lub umowa może zostać rozwiązana, a saldo – podzielone na równe udziały. Co do zasady jednak część środków, które przypadałyby zmarłemu współwłaścicielowi konta, wchodzi w takiej sytuacji do masy spadkowej i trafia na rachunek techniczny.