Nie każdy zwolniony pracownik będzie mógł uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Kto jest uprawniony i jak uzyskać świadczenie?

Praca Dołącz do dyskusji (63)
Nie każdy zwolniony pracownik będzie mógł uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Kto jest uprawniony i jak uzyskać świadczenie?

Z powodu coraz dłuższego przestoju gospodarki spowodowanej trwająca epidemią koronawirusa, część pracowników zastanawia się jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, gdyby zostali zwolnieni.

Zasiłek dla bezrobotnych to jedna z form wsparcia zwalnianych pracowników przewidziana przez polskie prawo. Niestety nie każdy zwolniony pracownik oraz nie każdy przedsiębiorca będzie mógł go uzyskać. Omawiamy jakie dokumenty będą potrzebne i na jaką pomoc mogą liczyć osoby w trudnej sytuacji.

Jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych – kto jest uprawniony?

By móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należy zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Bezrobotny otrzyma zasiłek po łącznym spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy wymaga, by powiatowy urząd pracy nie miał dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Drugim wymaganym warunkiem jest to, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania jako bezrobotny, łącznie przez 365 dni:

  • był zatrudniony i otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od której istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Nie uwzględnia się okresów urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni,
  • pracował na podstawie umowy o prace nakładczą, również z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, przy czym kwota stanowiąca w tym przypadku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy stanowiła co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełny miesiąc,
  • opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy. Składki płacił od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wykonywał prace w okresie tymczasowego aresztowania lub pobytu w więzieniu – również składki od minimalnego wynagrodzenia,
  • pracował w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. Podobnie jak powyżej podstawa składek to co najmniej minimalne wynagrodzenie,
  • był za granicą i przybył do kraju jako repatriant,
  • był pracował, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę i osiągał dochód, od którego istniał obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy.

Jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych – okresy pobierania

Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje się na okres od 6 do 12 miesięcy. Najkrótszy okres zasiłkowy przyznawany jest osobom, które zamieszkują na terenie powiatu, na którym stopa bezrobocia nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce. Stopę bezrobocia na terenie powiatu przyjmuje się na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek na 365 dni przyznaje się, jeżeli stopa bezrobocia na terenie powiatu przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Dodatkowo do dłuższego zasiłku są uprawnieni bezrobotni, którzy mają powyżej 50 lat i posiadają co najmniej 20 letni staż pracy. Z dłuższego okresu skorzystają również osoby, które samotnie wychowują dziecko do lat 15. Ostatnią grupą uprawnioną do 365 dniowego okresu zasiłku są bezrobotni, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek jest również bezrobotnym, który utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

W jakiej wysokości można uzyskać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek przysługuje w kilku wysokościach, w zależności od stażu pracy bezrobotnego. Do 5 lat stażu pracy bezrobotny otrzyma przez pierwsze trzy miesiące 689,10 brutto (603,17 zł netto). Przez kolejne miesiące będzie otrzymywał zasiłek w kwocie 541,10 zł brutto (483,49 zł netto). Bezrobotny ze stażem od 5 do 20 lat przez pierwsze trzy miesiące otrzyma 861,40 zł brutto (741,87 zł netto). Po upływie tego okresu jego zasiłek obniży się do kwoty 676,40 zł brutto (592,52 zł netto). Osoby bezrobotne ze stażem pracy powyżej 20 lat przez trzy początkowe miesiące otrzyma 1 033,70 zł brutto (880,67 zł netto). Przez kolejne miesiące będzie pobierał zasiłek w kwocie 811,70 zł brutto (701,65 zł netto).

Wysokość zasiłku jest waloryzowana raz w roku. Podane kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązują do 31 maja 2020 roku.

Jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych – wymagane dokumenty

Do wniosku bezrobotnego o zasiłek potrzebny będzie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Dodatkowo potrzebne będą dokumenty, które potwierdzają wykształcenie, posiadane uprawnienia i zrealizowane kursy i szkolenia. Niezbędne będą świadectwa pracy lub inne dokumenty, z których będzie wynikał staż pracy. Niezbędny będzie do prawidłowego obliczenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku przedsiębiorców niezbędne będzie zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy. Kolejnym dokumentem, który musi przedstawić były przedsiębiorca jest zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku byłych przedsiębiorców warto pamiętać, że jeżeli opłacał preferencyjne składki ZUS, to nie przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych.

Co ważne – zarejestrować się jako bezrobotny można całkowicie online, wystarczy do tego posiadanie profilu zaufanego.