Koszty zastępstwa procesowego 2021. Ile wynosi wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego?

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji (52)
Koszty zastępstwa procesowego 2021. Ile wynosi wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego?

Wynagrodzenie za reprezentowanie klienta przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika co do zasady ustalane jest indywidualnie. Żeby zapobiec pewnej niesprawiedliwości w ustalanych stawkach, w przypadku zwrotu takich kosztów przez przegraną stronę, ustawodawca ustalił tzw. taksę adwokacką bądź radcowską. Kwoty możemy znaleźć w rozporządzeniu. Stanowią one wyznacznik dla składu orzekającego. Ile wynoszą koszty zastępstwa procesowego w 2021?

Zgodnie z przepisami minimalne stawki są takie same dla radców prawnych i adwokatów. Ustalone koszty działania pełnomocnika obejmują reprezentację w procesie, postępowaniu, wynagrodzenie i wydatki. Jeżeli więc przegrywamy proces, to według tych stawek poniesiemy koszty działania pełnomocnika strony przeciwnej. Oczywiście jeżeli ta o takie zawnioskuje. Koszty zastępstwa procesowego 2021 nie zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego. W dalszym ciągu obowiązujące są więc koszty zastępstwa procesowego 2020.

Koszty zastępstwa procesowego w 2021 – sprawy o świadczenie pieniężne

W sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Wynoszą one odpowiednio:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Wysokość tych kosztów ulega zmniejszeniu, jeżeli sprawa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w:

 • postępowaniu upominawczym,
 • elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • postępowaniu nakazowym,
 • europejskim postępowaniu nakazowym

W takim przypadku minimalne stawki są zmniejszane. Wynoszą one odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Oczywiście w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Koszty zastępstwa procesowego 2021 – prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe reguluje powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt. To właśnie w tym dziale znajdziemy wysokość wynagrodzenia za sprawy dotyczące np. samochodu lub nieruchomości. Koszty zastępstwa procesowego wynoszą:

 • o rozgraniczenie – 720 zł;
 • dotyczących służebności – 480 zł;
 • o naruszenie posiadania – 320 zł;
 • o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
 • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

W sprawach dotyczących usunięcia niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym koszty wynoszą 50% stawki obliczonej na podstawie wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

W sprawach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia własności nieruchomości oraz zniesienia współwłasności stawka obliczana jest na podstawie ogólnych zasad i wynosi 50% stawki stosownej do wartości przedmiotu sprawy.

Koszty zastępstwa procesowego 2021 – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach rodzinnych, w przeciwieństwie do typowych spraw cywilnych, są uzależnione od rodzaju danej sprawy. Stawki są następujące:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;
 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

W sprawach o podział majątku koszty zastępstwa procesowego są uzależnione od wartości tego majątku i obliczane według zasad ogólnych. Jeżeli jednak małżonkowie będą zgodni i podział nastąpi bez komplikacji, wtedy koszty te ulegają obniżeniu o połowę.

Koszty zastępstwa procesowego 2021 – prawo spadkowe

Sprawy spadkowe obejmują następujące roszczenia:

 1. zabezpieczenie spadku,
 2. dokonanie spisu inwentarza,
 3. odrzucenie spadku,
 4. ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 5. zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych
 6. stwierdzenie nabycia spadku

Koszty zastępstwa procesowego zostały określone na minimalnym poziomie 120 zł. Jeśli jednak przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wzrasta ona do 720 zł.

W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana na podstawie wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli między uczestnikami działu spadku nie ma sporu, również i w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.

Koszty zastępstwa procesowego 2021 – prawo pracy

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy jest uzależniona od rodzaju konkretnej sprawy.

 • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;
 • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy – 75% stawki od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
 • inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł;
 • ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;
 • świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Koszty zastępstwa procesowego 2021 – inne sprawy cywilne

 1. o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;
 2. o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;
 3. z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;
 4. o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;
 5. z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;
 6. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;
 7. egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej od wartości przedmiotu sporu, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;
 8. ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
 9. o wyjawienie majątku – 120 zł;
 10. rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
 11. umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;
 12. rejestracji spółdzielni – 2400 zł;
 13. innych rejestracji – 1200 zł;
 14. zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w
 15. systemie teleinformatycznym – 360 zł;
 16. o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;
 17. o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie
 18. przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;
 19. o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;
 20. o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;
 21. o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;
 22. o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 23. o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego, lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;
 24. o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
 25. o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, bądź akcjonariuszy – 1080 zł;
 26. o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;
 27. o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;
 28. o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;
 29. o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;
 30. o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
 31. o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.

Koszty zastępstwa procesowego 2021 – postępowanie odwoławcze

Koszty zastępstwa procesowego zostaną również zasądzone w postępowaniu odwoławczym. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj środka odwoławczego oraz sąd, do którego trafia. Minimalna stawka w postępowaniu przed sądem okręgowym wynosi nie mniej niż 120 zł, przed sądem apelacyjnym i Sądem Najwyższym nie mniej niż 240 zł. Stawka minimalna obowiązuje też w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wynosi ona:

 1. za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – stawka minimalna wynosi 960 zł;
 2. za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – stawka minimalna wynosi 480 zł.