Leasing to z reguły lepsza opcja dla firmy, niż kupowanie na własność. Kto może ubiegać się o leasing i którą formę wybrać?

Firma Lokowanie produktu Podatki Zakupy Dołącz do dyskusji (126)
Leasing to z reguły lepsza opcja dla firmy, niż kupowanie na własność. Kto może ubiegać się o leasing i którą formę wybrać?

Leasing to bardzo popularna wśród przedsiębiorców forma finansowania zakupu środków trwałych. Pozwala on na szybkie ich pozyskanie, a co za tym idzie – dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Ale leasing to nie tylko opcja dla przedsiębiorców. Leasing konsumencki to doskonałe rozwiązanie dla tych osób, które nie prowadzą firmy. Przeanalizujmy kto może ubiegać się o leasing, w jaki sposób go uzyskać i jaka forma leasingu jest najkorzystniejsza?

Jak działa leasing?

Leasing jest formą kredytowania zakupu środków trwałych, która różni się jednak zasadniczo od kredytu bankowego. Na czym polegają różnice? Przede wszystkim w przypadku leasingu mamy do czynienia z przeniesieniem praw do użytkowania środków trwałych przez leasingodawcę na rzecz leasingobiorcy. Co to właściwie oznacza? Dosłownie jest to odpłatne użytkowanie przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu (np. samochodu, komputera itp.), których właścicielem pozostaje firma udzielająca leasingu. Użytkownik środków trwałych uiszcza z tytułu ich użytkowania comiesięczną ratę, a po zakończeniu okresu przewidzianego umową, ma prawo pierwokupu przedmiotu, który użytkował. Dopiero wówczas nabyte przedmioty stają się środkami trwałymi dla przedsiębiorcy i ma on prawo wprowadzić je do własnej ewidencji.

Kto może ubiegać się o leasing?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, leasing jest przystępniejszą formą finansowania środka trwałego niż kredyt bankowy. Umowy leasingowe cechują się mniej rygorystycznymi warunkami, dlatego grono osób uprawnionych do uzyskania leasingu jest szersze niż w przypadku kredytu bankowego. Dzieje się tak z uwagi na zabezpieczenie umowy leasingu: przez cały czas trwania umowy leasingowej pozostaje ona własnością leasingodawcy. Nie oznacza to jednak, że leasingodawcy finansują zakup środków trwałych każdemu. Kto może ubiegać się o leasing? Jakie warunki należy spełniać, by firma leasingowa zawarła umowę leasingową?

Właściwie każdy przedsiębiorca może ubiegać się o leasing – zarówno podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i potężne przedsiębiorstwo, zatrudniające setki pracowników. Kluczowy jest okres prowadzenia działalności. Większość firm oferujących leasing wymaga co najmniej pół roku udokumentowanej działalności gospodarczej. Są jednak i takie, które zawierają umowy leasingowe ze świeżo upieczonymi przedsiębiorcami. Oferowane możliwości są na tyle zróżnicowane, że każdy właściciel firmy znajdzie dogodny sposób finansowania zakupu środków trwałych w leasingu.

W tym miejscu warto wspomnieć również o leasingu konsumenckim, dedykowanym przeciętnemu, nie prowadzącemu działalności gospodarczej, Kowalskiemu. Wbrew obiegowym opiniom, leasing dla osób prywatnych jest godnym rozpatrzenia rozwiązaniem i warto mieć je na uwadze np. w odniesieniu do wynajmu długoterminowego.

Jakie warunki należy spełnić by uzyskać leasing?

Niemal każdy może ubiegać się o leasing, jednak o tym, czy umowa zostanie zawarta, decydują również czynniki stricte finansowe. Krótko mówiąc, finansowanie w leasingu możliwe jest wówczas, gdy leasingobiorca jest wiarygodny i wypłacalny. W tym celu firma leasingowa przeprowadza ocenę ryzyka. W obrębie tych czynności mieści się, m.in. sprawdzenie historii BIK. Figurowanie w bazie dłużników bądź naganna historia kredytowa stanowi duże utrudnienie na drodze do uzyskania finansowania poprzez leasing.

Procedury leasingowe mogą odbywać się w trybie uproszczonym lub pełnym. Tryb uproszczony dotyczy zazwyczaj zakupów, których realizacja nie stanowi dużego ryzyka dla leasingodawcy. Zwykle są nią objęte popularne środki trwałe, jak np. samochody. Procedura uproszczona nie wymaga od potencjalnego leasingobiorcy dokumentów potwierdzających drobiazgowej sytuacji finansowej. Jedynym oczekiwanym dokumentem jest dowód osobisty.

Natomiast pełna procedura standardowa obliguje do przedłożenia rozmaitych dokumentów finansowych, jak również na ich podstawie oraz w oparciu o deklarację podatkową określa zdolność kredytową. Przeprowadza się ją wówczas, gdy leasingowane mają być środki trwałe, których finansowanie stanowi większe ryzyko dla leasingobiorcy (specjalistyczne maszyny, urządzenia, sprzęt IT, ciężki transport itp.)

Jakie są formy leasingu?

W Polsce przedsiębiorca może ubiegać się o leasing finansowy, operacyjny lub zwrotny.

Leasing operacyjny to model finansowania, w którym wszystkie opłaty leasingowe zalicza się do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy (raty, opłata wstępna i kwota wykupu). Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych ma prawo leasingodawca. Warunki, które umożliwiają realizację leasingu operacyjnego to:

– umowa leasingowa zawarta na czas określony, przy czym czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego
– suma poniesionych opłat netto powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego

Leasing finansowy to koncepcja, w myśl której do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć tylko ratę odsetkową (bez raty kapitałowej) i odpisy amortyzacyjne. W modelu tym nie funkcjonuje wykup, co oznacza, że przedsiębiorca staje się właścicielem środka trwałego wraz z wpłatą ostatniej raty leasingowej. Aby doszło do realizacji leasingu finansowego, muszą zostać spełnione następujące warunki:

– umowa leasingowa zawarta na czas określony, powyżej 12 miesięcy
– suma poniesionych opłat netto musi być równa lub wyższa niż początkowa wartość środka trwałego
– w umowie musi znaleźć się zapis o prawie leasingobiorcy do dokonywania odpisów amortyzacji

Warto zwrócić uwagę, że w świetle ustawy o VAT, leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towaru. W związku z tym przekazaniu środka trwałego musi towarzyszyć wystawienie faktury VAT od wszystkich opłat leasingowych.

Leasing zwrotny jest nietypową alternatywą dla leasingu finansowego i operacyjnego. Jego istotą jest zwiększenie kapitału obrotowego firmy, poprzez uwalnianie zamrożonych środków w majątku firmy. W praktyce wygląda to tak, że firma leasingowa za gotówkę wykupuje środek trwały od leasingobiorcy i na podstawie umowy leasingowej (leasing operacyjny lub finansowy) oddaje mu go do użytkowania. Leasingobiorca jest więc jednocześnie dostawcą i użytkownikiem środka trwałego. W istocie chodzi więc o zbycie przez przedsiębiorcę środka trwałego, a następnie, na mocy zawartej umowy cywilno-prawnej, uzyskanie prawa do użytkowania tego środka.

Dla kogo leasing operacyjny, finansowy i zwrotny?

Decydując się na wybrany model leasingu bierzemy pod uwagę przede wszystkim koszty początkowe. W przypadku leasingu finansowego są one znacznie wyższe niż w modelu operacyjnym. Dzieje się tak ponieważ leasing finansowy obliguje do uiszczenia całej kwoty podatku VAT z góry. Przy leasingu operacyjnym, przedsiębiorca płaci podatek od każdej raty, dzięki czemu w comiesięcznych kosztach znajdzie się rata leasingowa, podatek dochodowy i VAT. Leasingobiorca może więc regularnie „schodzić z kosztów”, gdyż wartość netto je pomniejsza. Leasing operacyjny jest zatem dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy zakładany okres użytkowania środka trwałego jest relatywnie krótki. Dzięki zwiększeniu bieżących kosztów firmy, zmniejsza się podstawa opodatkowania. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które nie dysponują dużymi środkami finansowymi.

Leasing finansowy to korzystne rozwiązanie dla firm, które czerpią korzyści z przyspieszonej amortyzacji środków trwałych. Jednorazowa amortyzacja pozwala, bowiem, zauważalnie pomniejszyć podatek dochodowy w danym roku, za sprawą zaliczenia w kosztach wydatku o wysokiej wartości.

Leasing zwrotny dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy chcą uzyskać środki ze sprzedaży środków trwałych, a jednocześnie pełnić nad nimi kontrolę. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą dynamicznie inwestować, refinansować nowe i używane środki trwałe, jak również oczekują finansowania dostosowanego do swoich możliwości finansowych.

Dlaczego leasing to najlepsza forma nabywania sprzętu dla firmy?

Przede wszystkim dlatego, że nie ogranicza możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Zakup nowoczesnych środków trwałych niesie ze sobą ryzyko poniesienia wysokich kosztów, na które wiele firm zwyczajnie nie stać. Leasing jest również tańszy o kilka punktów procentowych niż kredyt bankowy, ponieważ firma leasingowa ponosi mniejsze ryzyko, z uwagi na fakt, że do końca trwania umowy leasingowej pozostaje właścicielem środka trwałego. Uzyskanie finansowania na środki trwałe z banku wiąże się z koniecznością posiadania działalności gospodarczej co najmniej kilka miesięcy, przy czym warunki kredytowania zwykle są surowsze niż w przypadku umowy leasingowej. Należy również wziąć pod uwagę, że przy kredycie bankowym na poczet kosztów przedsiębiorca może zaliczyć tylko ratę odsetkową. W przeciwieństwie do kredytu, leasing finalizowany jest przy minimum formalności, a okres jego realizacji zwykle nie przekracza tygodnia.

Podsumowując korzyści płynące z leasingu, należy wspomnieć przede wszystkim o tym, że leasing nie wpływa na zdolność kredytową, zatem równolegle z leasingiem można realizować kredyt bankowy. Jest on dostępny zarówno dla osób prywatnych, jak i każdego przedsiębiorcy, bez względu na rodzaj i formę prowadzonej działalności gospodarczej. Procedury leasingowe zamykają się zwykle w ciągu kilku dni, a formalności są znikome – jest to szybka, łatwa i bezpieczna forma pozyskiwania środków trwałych. Największą korzyścią dla przedsiębiorcy jest jednak aspekt finansowy leasingu. Daje on możliwość odliczenia VAT od każdej faktury leasingowej, zaliczenia wydatków związanych z zakupem w koszty przedsiębiorstwa oraz możliwość wykupienia środka trwałego po zakończeniu umowy leasingowej za 1% jego wartości.

Leasing w liczbach

Przyjrzyjmy się na konkretnym przykładzie jakie korzyści finansowe przynosi leasing. Weźmy komputer Lenovo Ideapad 330s-15. Umowę o leasing operacyjny podpisujemy na dwa lata, zatem okres finansowania wyniesie 24 miesiące. Wartość sprzętu szacowana jest na 2072,36 zł netto. Wpłata początkowa wyniesie 207,23 zł netto, a rata miesięczna – 87,21 zł netto. Wpłata początkowa ma charakter odrębny i jest bezzwrotna w stosunku do rat leasingowych, ale można ją w całości wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. VAT-owcy mogą natomiast w łatwy sposób gromadzić „oszczędności” w podatku i co miesiąc niwelować wysokość podatku VAT do zapłaty. Zatem młoda firma, która nie ma wystarczająco dużych środków do inwestowania w sprzęt, może co miesiąc odliczać na poczet kosztów całą ratę i niwelować VAT. Po zakończeniu trwania umowy leasingowej nasz przykładowy laptop można wykupić bądź na firmę, bądź na osobę prywatną za 20,72 zł.
Jest to łatwy, szybki i tani sposób na wyposażenie firmy w nowoczesny sprzęt.

Podsumowując, przedsiębiorca może ubiegać się o leasing wówczas, gdy zależy mu na szybkim i tanim pozyskaniu nowoczesnych środków trwałych.

Warto przyspieszyć decyzję o leasingu, bowiem Ministerstwo Finansów szykuje szeroko zakrojone, niekorzystne zmiany w rozliczeniu wydatków na pojazdy. Być może już wkrótce dotkną one nie tylko leasingów samochodowych, ale i tego rodzaju finansowania wszystkich środków trwałych.