Dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców. Ważną umowę będzie można zawrzeć przez internet

Biznes Firma Dołącz do dyskusji
Dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców. Ważną umowę będzie można zawrzeć przez internet

Z roku na rok umowy leasingu zyskują na popularności. Jak poinformował serwis „prawo.pl”, w 2021 właśnie dzięki temu typowi umów, 900 tysięcy polskich przedsiębiorców nabyło aktywa o wartości blisko 88 mld zł. Obecnie, zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego, leasing może być zawierany jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zapowiedziana nowelizacja ma umożliwić stronom zawieranie tego typu umów również na odległość. Po zmianie, będzie można umówić się na leasing przez internet, czy nawet za pośrednictwem wiadomości SMS.

Leasing bardzo długo funkcjonował w obrocie gospodarczym jako umowa nienazwana. Odpowiednie uregulowania zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego dopiero w 2000 roku. Do umowy leasingu odnoszą się art. 709(1) – 709(18) k.c.

Forma pisemna pod rygorem nieważności to istotna bariera dla cyfryzacji leasingu

Kwestię formy, w jakiej musi zostać zawarta umowa, reguluje art. 709(2) k.c. Stanowi on:

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Takie uregulowanie istotnie ogranicza dopuszczalność zawierania leasingu. Zgodnie z jego literalną wykładnią, umowa zawarta w jakiejkolwiek innej formie, aniżeli pisemna, z klucza będzie nieważna. Zdaniem prezesa Związku Polskiego Leasingu – Tomasza Sudaj, cytowanego przez serwis „prawo.pl”, forma pisemna wymuszona przez przepisy Kodeksu cywilnego, jest dziś jedną z najistotniejszych barier dla cyfryzacji leasingu.

Na tak daleko idące ograniczenie dotyczące formy umowy leasingu, już od jakiegoś czasu, skarżą się sami przedsiębiorcy. Obecnie bowiem wszystkie formalności związane z leasingiem można załatwić przez internet. Jednak żeby podpisać umowę leasingobiorca musi stawić się osobiście w siedzibie leasingodawcy, co bywa dla przedsiębiorców problematyczne.

Już wkrótce będzie można zawrzeć leasing przez internet

W wykazie prac legislacyjnych rządu, właśnie pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje między innymi zmianę treści art. 709(2) k.c., co pozwoli na to, żeby zawierać leasing przez internet.

Po zmianach, art. 709(2) ma zastrzegać dla umowy leasingu formę dokumentową pod rygorem nieważności. Jak piszą projektodawcy, modyfikacja uprości i przyśpieszy proces zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Przerwa na reklamę: mSzafir to kwalifikowany podpis elektroniczny, który złożysz bez użycia karty i czytnika. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony w ramach mSzafir jest zgodny z wymaganiami eIDAS i ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu. Więcej informacji -> mszafir.pl


Wprowadzenie możliwości zawarcia leasingu w formie dokumentowej rzeczywiście będzie stanowić znaczne ułatwienie, zwłaszcza dla umów zawieranych na odległość. Zgodnie z treścią art. 77(2) k.c.:

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Dokumentem jest zaś nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Takie uregulowanie pozwoli na to, żeby zawierać leasing przez internet. Zapowiedziane zmiany cieszą leasingobiorców i dealerów samochodowych. Nawiązując do wypowiedzi prezesa Związku Polskiego Leasingu:

To ogromna szansa na to, aby zwiększyć dostępność finansowania zewnętrznego dla polskiego przedsiębiorcy. Związek Polskiego Leasingu od lat postuluje taką zmianę.

Jak czytamy na stronie gov.pl, Rada Ministrów ma przyjąć projekt w IV kwartale 2022 roku.