Mógłbyś dostać pieniądze do ręki nawet dziś. Z jakiegoś powodu ktoś je jednak wstrzymuje

Firma Dołącz do dyskusji
Mógłbyś dostać pieniądze do ręki nawet dziś. Z jakiegoś powodu ktoś je jednak wstrzymuje

Opóźnienia w płatnościach są znaczącym problemem dla małych i średnich przedsiębiorstw, wykazało badanie przeprowadzone przez Kaczmarski Group w roku 2024.

Polscy przedsiębiorcy regularnie sponsorują swoim kontrahentom biznes

Pomimo że większość firm (bo aż 86%) wystawia faktury z odroczonym terminem płatności, co jest standardową praktyką w biznesowych transakcjach, to połowa z nich zmaga się z opóźnieniami w otrzymaniu należności. Sektor produkcyjny i transportowy są tu szczególnie narażone, z odpowiednio 94% i 93% firm stosujących odroczone płatności.

Ryzyko związane z taką praktyką jest niebagatelne. Firmy muszą balansować między terminami płatności od swoich klientów a tymi, które same zobowiązane są spełnić wobec swoich dostawców. Brak równowagi może prowadzić do utraty płynności finansowej, co ma negatywny wpływ na efektywność operacyjną przedsiębiorstw. Jak zauważył Adam Łącki, prezeszarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, 55% firm z sektora MŚP doświadcza problemów z nieterminowymi płatnościami, co potęguje ryzyko kredytowe.

Mimo tych wyzwań, wiele firm nie planuje rezygnować z praktyki odroczonych płatności, ponieważ obawiają się one stracić kontraktów. W 2024 roku, 42% przedsiębiorstw nie zamierza zmieniać ustalonych terminów płatności, a jedynie 22% jest gotowych na elastyczne podejście do negocjacji z kontrahentami.

Polscy przedsiębiorcy ratują się faktoringiem

Jednakże, istnieje rozwiązanie, które może pomóc MŚP w zarządzaniu ryzykiem związanym z opóźnieniami w płatnościach. Jest nim faktoring, usługa finansowa pozwalająca przedsiębiorcom na szybkie uzyskanie płatności za wystawione faktury. Faktoring umożliwia przedsiębiorcom otrzymanie środków niemal natychmiast po dostawie towaru lub wykonaniu usługi, zabezpieczając ich płynność finansową. Różne zresztą mamy na rynku firmy faktoringowe, wyspecjalizowane w różnych typach biznesów i różnych metodach obsługiwania faktur. Warto poszukać adekwatnej usługi na własną rękę.

Popularność faktoringu rośnie, co potwierdzają dane Polskiego Związku Faktorów. W IV kwartale 2023 roku, członkowie PZF wykupili wierzytelności na kwotę 450 miliardów złotych, obsługując 26,3 tysiąca firm, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obsłużyli również o 12% więcej faktur niż rok wcześniej, osiągając liczbę 26,8 miliona.

Choć MŚP są świadome ryzyka związanego z odroczonymi płatnościami, to jednak często wybierają tę metodę, aby nie tracić klientów. W efekcie, faktoring jawi się jako cenne narzędzie, które może pomóc firmom w utrzymaniu płynności finansowej i minimalizacji ryzyka kredytowego.