Pod pewnymi warunkami można zainstalować monitoring w szkole. Pojawia się jednak pytanie, co z szatniami

Edukacja Prywatność i bezpieczeństwo Dołącz do dyskusji
Pod pewnymi warunkami można zainstalować monitoring w szkole. Pojawia się jednak pytanie, co z szatniami

Niejednokrotnie w przypadku szkolnych szatni pojawiają się problemy związane z kradzieżami lub zniszczeniem wyposażenia. To rodzi pytania o możliwość zainstalowania tam monitoringu w celu ochrony mienia uczniów. Czy monitoring w szatni szkolnej jest dozwolony?

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe dyrektor szkoły, po konsultacji z organem prowadzącym, radą pedagogiczną, radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, ma prawo wprowadzić środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu w przypadkach, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Czy kamery może zainstalować również w szatniach?

Kamera patrzy – ochrona prywatności w szkole

Ustawa Prawo oświatowe, a konkretnie art. 108a., nakreśla jasne granice monitoringu. Wyklucza możliwość zamontowania kamer w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, pomieszczeniach rekreacyjnych dla pracowników, sanitarnohigienicznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej czy tam, gdzie uczniowie korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i – uwaga – w szatniach oraz przebieralniach. Co więcej, monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły lub placówki.

Jednak przepisy, choć w gruncie rzeczy zabraniają nagrywać we wskazanych pomieszczeniach, to dają pewną furtkę. Jak czytamy w ustawie, monitoring nawet w teoretycznie niedopuszczalnych miejscach można zamontować, ale tylko w określonych przypadkach. Jeśli jest on tam konieczny ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 (zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom lub ochrony mienia) i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników itp. I w szczególności, gdy zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie osób przebywających w tych pomieszczeniach.

Warunki wprowadzenia monitoringu

Decyzja o wprowadzeniu monitoringu w szkole wymaga przemyślanej analizy i spełnienia szeregu warunków. Dyrektor szkoły, zanim zdecyduje się na montaż kamer, musi skonsultować się z podstawowymi organami działającymi w strukturze szkoły, w tym z radą rodziców. To podkreśla partycypacyjny charakter takiej decyzji.

Dyrektor ma obowiązek poinformować pracowników szkoły i uczniów o wprowadzeniu monitoringu. Robi to w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem kamer. Nagrania standardowo są przechowywane przez maksymalnie 3 miesiące od dnia zarejestrowania obrazu.

Odpowiedzialność i przejrzystość

Wprowadzenie monitoringu w szkołach jest zatem procesem obwarowanym wieloma warunkami, mającymi na celu zrównoważenie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa z ochroną prywatności uczniów i pracowników. Wszelkie decyzje dotyczące zainstalowania kamer powinny zostać podjęte z pełną transparentnością i z uwzględnieniem opinii wszystkich zainteresowanych stron.

Poinformowanie społeczności szkolnej o celach i zakresie monitoringu jest ważne z punktu widzenia akceptacji i skuteczności systemu. Poprzez otwarty dialog możemy szybko zidentyfikować i natychmiast zareagować na potencjalne obawy pracowników bądź uczniów w związku z rejestracją obrazu.