Posiadasz depozyty bankowe powyżej 100 tysięcy euro? Możesz je stracić

Codzienne Finanse Dołącz do dyskusji (502)
Posiadasz depozyty bankowe powyżej 100 tysięcy euro? Możesz je stracić

Kiedyś pieniądze trzymano w skarpecie lub w domowej szafce. Teraz na każdym kroku mamy banki i masowo lokujemy pieniądze w depozyty bankowe. Czy są one tam bezpieczne? Do jakiej kwoty masz gwarantowany zwrot pieniędzy w przypadku bankructwa banku?

Instytucją, która chroni nasze pieniądze w banku to Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zasady gwarantowania depozytów są określone w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.).

Jakie depozyty bankowe podlegają ochronie?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia gwarantowany zwrot środków do kwoty 100 tysięcy euro. Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe, jak i walutowe. Do takiej ochrony zaliczają się środki zgromadzone w bankach krajowych, z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ jest to bank państwowy, a także z wyłączeniem banków hipotecznych, które nie prowadzą działalności depozytowej. Kolejnym chronionym miejscem są pieniądze w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – rozliczeniowych. Ponadto ochronie BFG podlegają środki złożone w  oddziałach banków zagranicznych, tj. mających siedzibę poza terytorium RP. Pod warunkiem, że nie podlegają one innemu systemowi ochrony, który w równym stopniu zabezpiecza pieniądze klientów.

Istnieją przypadki wyjątkowego podwyższenia kwoty gwarantowanej do 200 tysięcy euro

BFG gwarantuje wyższą kwotę do zwrotu jeśli pieniądze ulokowane pochodzą np. ze spadku, sprzedaży nieruchomości, podziału majątku, wypłaty odprawy czy wypłaty środków z tytułu ubezpieczenia. Jednak ochrona ta obowiązuje jedynie przez 3 miesiące od wpłynięcia pieniędzy na konto.

Czy depozyt ponad 100 tysięcy euro to pewna strata?

Nie jest to pewna strata. Jest to większe ryzyko. Jeśli bank upadnie lub zostanie poddany restrukturyzacji to na 100% otrzymasz zwrot środków do wysokości 100 tysięcy euro. Nadwyżka tej kwoty  nadal stanowi wierzytelność deponenta do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.  Z tego powodu pieniądze można odzyskać w ramach postępowania upadłościowego, po ogłoszeniu upadłości danej instytucji. Bardzo ważne jest wtedy, by zgłosić swoje wierzytelności w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku/kasy. Niestety może zdarzyć się tak krytyczna sytuacja, że straty podmiotu mogą być wyższe niż środki właścicieli i wierzycieli innych kategorii niż osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W takim przypadku następuje częściowe umorzenie zobowiązań.

Co zrobić, żeby zapobiec stracie pieniędzy?

Najlepszym rozwiązaniem będzie to, jeśli depozyty bankowe ulokujemy w różnych instytucjach. Oszczędności gwarantowane do kwoty 100 tys. euro niezależnie w każdym z banków i SKOKów. Istotne jest by wiedzieć, że pieniądze ulokowane w obligacje i inwestycje w papiery wartościowe nie podlegają ochronie BFG. Można pieniądze również podzielić pomiędzy małżonków, ponieważ każdy z małżonków jest odrębnym deponentem bez względu na wzajemne stosunki majątkowe.