Nieuzasadnione wpisanie naszych danych do rejestru dłużników to naruszenie dóbr osobistych

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji
Nieuzasadnione wpisanie naszych danych do rejestru dłużników to naruszenie dóbr osobistych

Niespłacanie pożyczek wiąże się z wieloma konsekwencjami. Oprócz windykacji czeka nas wpisanie do wielu baz dłużników. Co jednak zrobić w sytuacji, w której spłacamy regularnie pożyczkę lub nie mamy zadłużenia, a mimo to nasze dane zostały wpisane do baz? Takie postępowanie możemy określić jako naruszenie dóbr osobistych, co może torować nam drogę do domagania się m.in. zadośćuczynienia pieniężnego. 

Wpisy takie są najczęściej dokonywane w Biurze Informacji Kredytowej, Krajowym Rejestrze Długów czy Europejskim Rejestrze Informacji Kredytowej

Bezpodstawne wpisanie naszych danych może mieć wiele przyczyn. Jedną z nich jest wpisanie danych pomimo spłacenia pożyczki w terminie. Wpis może być także dokonywany w nieuzasadniony sposób na każdym etapie spłacania pożyczki. Jeżeli wiemy, że mógł on być umieszczony bezpodstawnie, mamy możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem.

Jeżeli zobaczymy nieuzasadniony wpis w jednej lub wielu bazach dłużników, możemy zareagować na kilka sposobów

Jednym z nich jest prośba do firmy pożyczkowej o zaniechanie bezprawnego działania. W wielu wypadkach wysłanie pisma, w którym zawiadomimy firmę o podjęciu kroków prawnych, jeżeli nasze dane nie znikną z baz, może zadziałać. Pamiętajmy o tym, że w takim wypadku musimy złożyć pismo do firmy pożyczkowej w odpowiedniej formie.

Często bywa tak, że takie działanie nie wystarczy. W takim wypadku mamy prawo dochodzić swoich praw w sądzie i domagać się nie tylko zadośćuczynienia pieniężnego dla nas. Firma pożyczkowa może być także zobowiązana np. do zapłaty odpowiedniej sumy na zbożny cel. Dochodzenie naszych praw na drodze cywilnej może odbywać się na podstawie art. 24 Kodeksu Cywilnego.

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Za nieusunięty wpis wierzycielowi grozi wysoka kara grzywny

Jeżeli pomimo żądania wierzyciel nie usuwa naszych danych z baz dłużników, może grozić mu kara grzywny do 30 tys. zł. Takie konsekwencje wynikają wprost z art. 47 i art. 48 ust. 1 Ustawy o BIG.