Rok składkowy 2019 właśnie się rozpoczyna. Jak rozliczyć się z ZUS?

Firma Praca Dołącz do dyskusji (144)
Rok składkowy 2019 właśnie się rozpoczyna. Jak rozliczyć się z ZUS?

Dziś zaczyna się rok składkowy 2019 w ubezpieczeniu wypadkowym. Przypominamy wszystkim płatnikom, ile powinni teraz płacić z tego tytułu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Ubezpieczenie wypadkowe dla małych płatników

Rok składkowy 2019 nie przyniósł zmian w stopach procentowych ubezpieczenia wypadkowego. Wyniosą tyle, co składki ZUS w 2018 r. Płatnicy bez wpisu do REGON nadal zapłacą składkę wypadkową w wysokości 1,67%. To samo tyczy się płatników z tym wpisem, ale zgłaszających mniej niż 9 ubezpieczonych. A pozostali będą nadal płacili w wysokości ustalonej na podstawie kategorii ryzyka i ZUS IWA.

Co to jest kategoria ryzyka?

Nauczyciele mają dużo niższe ryzyko ulegnięcia wypadkowi przy pracy niż górnicy. Byłoby więc zatem niesprawiedliwe, by ubezpieczenie wypadkowe płacone przez organ prowadzący szkołę wynosiło tyle samo, co płacone przez właściciela kopalni. Dlatego ustawodawca przewidział, że wysokość składki zależy od kategorii ryzyka danej działalności. Przykładowo, wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, znalazło się w 12 kategorii ryzyka i obarczone jest składką w wysokości 3,33%. Edukacja zaś trafiła do kategorii 3 ze składką 0,93%. Pełen wykaz zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co to jest ZUS IWA?

ZUS IWA to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Muszą ją co roku do końca stycznia złożyć płatnicy ZUS wpisani do REGON, będący płatnikami składek przez cały poprzedni rok kalendarzowy oraz zgłaszający średnio 10 ubezpieczonych rocznie. Na podstawie tych dokumentów z trzech lat ZUS skoryguje wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeżeli bowiem z ZUS IWA wyniknie, że zagrożenia zawodowe w danej kopalni są niższe aniżeli wskazuje na to jej kod PKD, ZUS obniży składkę. A jeśli w danej szkole są wyższe niż standardowo – podwyższy ją. Zatem o wysokości składki za rok składkowy 2019 zdecydują dane z ZUS IWA za lata 2016, 2017 i 2018. I tu warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jak obliczyć składkę wypadkową?

Płatnik, który nie podlega wyliczeniu składki przez ZUS, obliczy ją sam w oparciu o grupę działalności, do której należy. Czyli podobnie jak w przypadku obliczania składki przez ZUS, ale bez wskaźnika korygującego. Grupa działalności jest bowiem jedynym kryterium, w oparciu o które da się ustalić prawdopodobieństwo, że pracownikowi przydarzy się wypadek przy pracy.

Podwyższona składka

ZUS w drodze decyzji podwyższy składkę na rok składkowy 2019 o 50%, jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania płatnik nie przekaże ZUS IWA lub podał w niej dane nieprawdziwe, wpływające na obniżenie składki. To samo czeka płatnika, który nie miał obowiązku przekazania ZUS IWA i samemu obliczając składkę, zaniżył ją. ZUS podwyższy składkę o 100%, jeśli inspektor pracy dwa razy z rzędu stwierdzi naruszenie przepisów BHP. Niezależnie od sankcji karnych, jakie grożą za nieprzestrzeganie norm BHP.