Płatne parkowanie także w weekendy? Tego chcą samorządowcy

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (71)
Płatne parkowanie także w weekendy? Tego chcą samorządowcy

Strefy płatnego parkowania w miastach to zło konieczne: zasilają gminne budżety z jednej strony, z drugiej zaś zmniejszają ilość samochodów w centrach miast – „zachęcając” kierowców do pozostawienia pojazdów z dala od drogich miejsc postojowych. W obecnym stanie prawnym płatne parkowanie w wyznaczonych strefach nie dotyczy weekendów. Ale samorządowcy chcą to zmienić.

31 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Opiniowano 38 aktów prawnych, w tym projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Strefy płatnego parkowania były przedmiotem zainteresowania ze strony pomorskich samorządowców, m.in. prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego (cytat za portalem WartoWiedziec.org):

Bardzo nam doskwiera zapis w ustawie dotyczący możliwości pobierania opłat za parkowanie tylko w dni robocze. Wyklucza to z pewnością możliwość pobierania opłat w niedzielę. Dyskusyjne jest także to, czy dopuszczalne jest ich pobieranie w soboty. Są interpretacje, że nie wolno. W przypadku miejscowości turystycznych jest to problematyczne. Właśnie w weekendy w takich miejscach jest największy ruch i opłaty powinny być pobierane. Wnoszą o to sami mieszkańcy, których przeszkadza nadmierny tłok na ulicach. Dlatego postulujemy o wykreślenie sformułowania „w dni robocze”

Strefy płatnego parkowania – nie dotyczy weekendów

Obecnie, strefy płatnego parkowania mogą obowiązywać wyłącznie z dni robocze rozumiane jako okres od poniedziałku do piątku. Wynika to z treści art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych:

Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo

Określenie „dni robocze” na gruncie prawa administracyjnego to okres od poniedziałku do piątku. Stanowisko to potwierdza linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. I OSK 3507/15). Aby zatem umożliwić gminom pobieranie opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania również w soboty czy niedziele, konieczna jest ingerencja ustawodawcy.

Pytanie tylko, czy zwiększenie ilości dni, w których postój będzie się wiązał z opłatami, miałoby na celu wyłącznie zwiększenie dochodów gminy, czy też realizację celów ustawy. Ustawa o drogach publicznych wskazuje bowiem (art. 13b ust. 2), że strefa płatnego parkowania może być ustanowiona wyłącznie:

  • na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych
  • jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu
  • w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej

Tylko czy samorządowcy będą o tych zasadach pamiętać?