Testament ustny audiowizualny. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by oświadczenie ostatniej woli można było nagrać kamerą

Państwo Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Testament ustny audiowizualny. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by oświadczenie ostatniej woli można było nagrać kamerą

Co do zasady najlepiej sporządzić testament notarialny – wtedy nie powinno być żadnych wątpliwości co do jego autentyczności i tego, kto ma odziedziczyć pozostawiony przez spadkodawcę majątek. Czasem jednak sporządzenie takiego testamentu może okazać się niemożliwe (i dotyczy to nawet zwykłej formy pisemnej). Mowa o testamencie ustnym, który sporządza się, gdy występuje obawa rychłej śmierci. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić zmiany w testamencie ustnym – tak, by taki rodzaj testamentu był sporządzany w naprawdę wyjątkowych sytuacjach.

Kolejne zmiany w testamencie ustnym

Obecnie, aby sporządzić ważny testament ustny, musi jedynie wystąpić obawa rychłej śmierci albo szczególne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające sporządzenie testamentu w formie pisemnej. Ministerstwo Sprawiedliwości chce jednak, by to się zmieniło – wystąpienie wymienionych wyżej przesłanek nie wystarczyłoby już do sporządzenia testamentu w formie ustnej. Jak informuje „Rz”, propozycje zmian trafiły już do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Co zatem miałoby się zmienić? Obawa rychłej śmierci oraz okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające sporządzenie testamentu w formie pisemnej musiałyby wystąpić nagle. Dodatkowo treść oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy powinna zostać spisana niezwłocznie – nie później niż w ciągu miesiąca od dnia oświadczenia. Jeśli spisanie testamentu nie nastąpi przed śmiercią spadkodawcy, konieczne będzie dopełnienie tego obowiązku w ciągu najpóźniej trzech miesięcy po jego śmierci (obecnie należy tego dokonać w ciągu pół roku).

Będzie nowy sposób sporządzania testamentu. Mowa o testamencie ustnym audiowizualnym

To jednak nie koniec zmian planowanych przez resort sprawiedliwości. MS chce też wprowadzić do polskiego porządku prawnego testament ustny audiowizualny, zapisywany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na trwałym nośniku informacji. Teoretycznie ma to pomóc w oświadczeniu ostatniej woli większej liczbie osób, w przypadku których występuje obawa rychłej śmierci (czyli np. osobom, które razem znajdują się w wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji, takiej jak np. poważna awaria samolotu itd.).

Warto jednocześnie zaznaczyć, że testament ustny audiowizualny będzie zaliczany do formy szczególnej testamentu; utrwalenia na trwałym nośniku będzie mógł dokonać zarówno sam testator, jak i osoba trzecia. Sąd będzie również badać stan świadomości i swobody testatora w chwili sporządzania testamentu ustnego audiowizualnego. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w oświadczeniu testator powinien podać miejsce i datę sporządzenia testamentu.

Bez wątpienia wprowadzenie nowego sposobu sporządzania testamentu świadczy o chęci dostosowania dotychczasowych przepisów do nowej rzeczywistości – zwłaszcza że testament ustny audiowizualny wydaje się potencjalnie bardziej „bezpieczny” niż zwykły testament ustny. Mimo to na razie nie będzie można go sporządzać dowolnie – a jedynie w przypadku wystąpienia przesłanek typowych dla testamentu ustnego.