ZUS informuje, że ojcowie coraz chętniej przechodzą na urlop tacierzyński

Rodzina Dołącz do dyskusji (314)
ZUS informuje, że ojcowie coraz chętniej przechodzą na urlop tacierzyński

Urlop ojcowski w Polsce przyjął się bardzo dobrze. Z każdym rokiem coraz więcej świeżo upieczonych ojców decyduje się na skorzystanie z wolnego czasu, żeby pomóc matce swojego dziecka w trudnych chwilach po porodzie. 

Urlop ojcowski w Polsce w 2020 r. cieszy się popularnością

Zgodnie z danymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od stycznia do kwietnia skorzystało z niego ponad 60 tysięcy mężczyzn. Jest to rozwiązanie, z którego może skorzystać wyłącznie ojciec. Regulowane jest na gruncie kodeksu pracy, w związku z czym korzystają z niego wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jego podstawą prawną jest art. 1823 kodeksu pracy. Zgodnie z nim ojciec dziecka ma prawo do 2 tygodni urlopu. Jedynym ograniczeniem jest to, że mężczyzna musi go wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Chyba, że dziecko jest przysposobione. Wtedy urlop musi zostać wykorzystany przez ojca do 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. Jednak nie może być to później niż do ukończenia 7 roku życia przez dziecko, chyba, że wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, wtedy czas na wykorzystanie urlopu jest do 10 roku życia dziecka.

Urlopu ojcowskiego pracodawca udziela na wniosek pracownika. Należy go złożyć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Wniosek zawiera wskazanie okresu urlopu oraz imię i nazwisko pracownika. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia. W przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć kopię postanowienia sądu w sprawie przysposobienia. Ponadto należy załączyć oświadczenie ojca dziecka, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części. Nie ma obowiązku wykorzystać dwóch tygodni za jednym podejściem. Można wykorzystać go w dwóch częściach po tygodniu.

Urlop ojcowski to tylko jedno z rozwiązań, z których może skorzystać mężczyzna w Polsce

Ojciec może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego przysługującego matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni. Matka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni z tego okresu. Potocznie część urlopu wykorzystywana przez ojca nosi miano urlopu tacierzyńskiego. Po wykorzystaniu przez matkę wspomnianych 14 tygodni, ojciec dziecka może złożyć wniosek, że to on będzie kontynuował dalszą opiekę. Matka może wtedy spokojnie wrócić do pracy. We wniosku należy wskazać jaką część urlopu wykorzysta ojciec, imię i nazwisko pracownika oraz dziecka.  Do  wniosku należy załączyć oświadczenie matki, że rezygnuje z dalszej części urlopu oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Ponadto mężczyzna może skorzystać z urlopu przysługującego matce w kilku innych sytuacjach. Będzie to miało miejsce gdy matka dziecka trafi do szpitala, jest niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz również gdy umrze lub porzuci dziecko. Zgodnie z danymi ZUS w okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku prawie 4 tysiące ojców skorzystało z urlopu tacierzyńskiego.

Ojciec dziecka może skorzystać również z urlopu rodzicielskiego. Trwa on 32 tygodnie i to rodzice decydują jak się nim podzielić. Mogą z niego skorzystać oboje równocześnie, wtedy trwa 16 tygodni. Rodzice mogą podzielić urlop rodzicielski na maksymalnie 4 części. Niestety nie jest popularny wśród mężczyzn. W okresie od stycznia do kwietnia 2020 r. na urlopie rodzicielskim było ponad 236 tysięcy osób, z czego tylko 1,9 tysiąca mężczyzn.