Pasażer kolei ma swoje prawa, ale także obowiązki. Jeżeli nie zastosuje się do nich, może zostać wyproszony lub usunięty z pociągu

Społeczeństwo Transport Dołącz do dyskusji
Pasażer kolei ma swoje prawa, ale także obowiązki. Jeżeli nie zastosuje się do nich, może zostać wyproszony lub usunięty z pociągu

Podczas jazdy pociągiem często może przydarzyć się nam wiele nieoczekiwanych przeżyć. Wiele razy może zdarzyć się także sytuacja, w której konduktor lub funkcjonariusze służb będą zmuszeni podjąć decyzję o usunięciu pasażera z pociągu. Mimo tego, że tego typu incydenty mogą się zdarzyć, w wielu wypadkach nie do końca wiemy, kiedy możliwe jest interweniowanie ze strony drużyny konduktorskiej.

Wyproszenie pasażera z pociągu może mieć miejsce wtedy, gdy jego zachowanie jest uciążliwe współpasażerów

Gdy pasażer dokonuje zachowania obscenicznego czy niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, może zostać usunięty z pociągu. Stanie się także tak wtedy, gdy osoba podróżująca pociągiem jest agresywna (lub znajduje się dodatkowo pod wpływem alkoholu). W takim wypadku często jest ona wypraszana ze składu pociągu w asyście policji. Oprócz usunięcia z pociągu przewoźnik może także nie dopuścić pasażera do podróży. Może on jednak domagać się zwrotu niewykorzystanej części biletu.

Wyproszenie z pociągu może grozić pasażerowi także wtedy, gdy nie okaże on ważnego bilety na przejazd

Brak biletu, a także odmowa uiszczenia opłaty za niego również może spowodować wyproszenie pasażera z pociągu. Przepisy o możliwości usunięcia pasażera ze składu reguluje prawo przewozowe.

Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

Często jednak jest tak, że podróżny, który nie posiada biletu, może dojechać do wybranej stacji, jednak musi liczyć się z tym, że otrzyma wezwanie do zapłaty. Drużyna konduktorska może także zabronić odbycia podróży osobie, która wcześniej regularnie łamała prawo przewozowe i nie uiszczała opłaty za bilet. W takim wypadku polubowne rozwiązanie sprawy nie będzie wchodzić w grę, a konduktor może do pomocy wezwać policję lub funkcjonariuszy SOK. Konsekwencje prawne w tym wypadku są regulowane przez kodeks wykroczeń.

Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Pasażer, który mimo wezwania do opuszczenia składu pociągu nie zrobi tego, musi liczyć się z dalszymi konsekwencjami prawnymi

Jeżeli osoba, której zostało wydane polecenie opuszczenia pociągu, nie zrobi tego, może liczyć się z użyciem środków przymusu bezpośredniego ze strony funkcjonariuszy policji, Żandarmerii Wojskowej czy SOK. Na pasażera, który nie ma zamiaru opuścić pociągu pomimo wezwania, może zostać nałożona kara grzywny nie niższa niż 500 zł. W przypadku, gdy opuszczenie pociągu ma związek z czynami chuligańskimi, kara może wzrosnąć do 2 tys. zł.