Wydatki na własne cele mieszkaniowe sposobem na niepłacenie podatku od sprzedaży nieruchomości

Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
Wydatki na własne cele mieszkaniowe sposobem na niepłacenie podatku od sprzedaży nieruchomości

Wydatki na własne cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości. Co można do nich zaliczyć i w jakiej sytuacji nie trzeba rozliczać się z fiskusem?

Co zalicza się do wydatków na własne cele mieszkaniowe?

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe można uznać między innymi:

  • nabycie budynku mieszkalnego, części tego budynku bądź udziału w nim, lokalu mieszkalnego, który jest odrębną nieruchomością albo udziału w nim oraz nabycie gruntu, udziału w gruncie bądź prawa użytkowania wieczystego gruntu czy udziału w takim prawie,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź też udziału w tym prawie czy prawa do domu jednorodzinnego należącego do spółdzielni mieszkaniowej albo udziału w tego rodzaju prawie,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego albo udziału w takim gruncie, prawa jego użytkowania wieczystego czy udziału w tym prawie,
  • nadbudowę, rozbudowę czy też budowę albo remont własnego budynku mieszkalnego (też jego części) albo własnego lokalu mieszkalnego,
  • przystosowanie własnego budynku/lokalu/pomieszczenia niemieszkalnego do użytkowania, jego przebudowę, rozbudowę, nadbudowę.

Do tego rodzaju wydatków zalicza się również środki przeznaczone na spłatę kredytu wraz z odsetkami – taki rodzaj pożyczki musi być zaciągnięty przed dniem, w którym dana osoba otrzymała przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Kiedy następuje zwolnienie od płacenia podatku?

Aby zostać zwolnionym z zapłaty podatku, trzeba ponieść wydatki na własne cele mieszkaniowe w danym terminie, czyli od dnia sprzedaży nieruchomości, ale nie później niż w ciągu 3 lat. Jest to liczone od końca roku podatkowego, w którym dana osoba uzyskała przychód w związku ze zbyciem domu itp.

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: 131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Tego rodzaju wydatki, dzięki którym nie będzie trzeba płacić podatku od sprzedaży mieszkania itp. mogą być ponoszone również poza Polską, ale tylko w Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże musi istnieć podstawa prawna, na podstawie której będzie można uzyskać wymagane informacje od organu podatkowego kraju, na terytorium jakiego podatnik ponosił wydatki na własne cele mieszkaniowe.