Na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim? Jak je policzyć i od czego zależy?

Praca Prawo Dołącz do dyskusji (36)
Na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim? Jak je policzyć i od czego zależy?

Zwolnienie lekarskie, w którym lekarz stwierdził naszą niezdolność do pracy, może być podstawą przyznania pracownikowi wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Ile wynosi wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim i od czego to zależy?

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Przede wszystkim należy odróżnić wynagrodzenie chorobowe od zasiłku chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje na podstawie przepisów kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy wskutek choroby przez okres 33 lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 r. życia

Prawo do zasiłku chorobowego powstaje co do zasady po zakończeniu pobierania wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli pracownik jest dalej niezdolny do pracy, przysługuje mu prawo do zasiłku przez okres kolejnych 182 lub 270 dni. Dłuższy okres przewidziany jest w przypadku niezdolności do pracy w okresie ciąży lub gruźlicy.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Miesięczny zasiłek chorobowy także wynosi co do zasady 80% podstawy wymiaru zasiłku. Niższa podstawa wymiaru, tj. 70% została przewidziana w razie pobytu ubezpieczonego w szpitalu. W przypadku gdy ubezpieczonym przebywającym w szpitalu jest osoba powyżej 50 roku życia, miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy wynosi 80%.

Uwaga! Jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem: wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo powstała w okresie ciąży, wynagrodzenie przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru. W przypadku „zwykłego” wypadku przy pracy przysługuje z kolei zasiłek chorobowy – ale także płatny w 100%. Pełne wynagrodzenie przewidziane jest także w trakcie niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zarówno wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Miesięczne przeciętne wynagrodzenie uzyskamy przez podzielenie sumy wynagrodzenia uzyskanego przez ostatnich dwanaście miesięcy przez 12.

Zgodnie z ustawą przez wynagrodzenie rozumie się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (1,5%) oraz ubezpieczenie chorobowe (2,45%), które łącznie wynoszą 13,71%. Jak łatwo zauważyć chodzi o te składki na ZUS, które pracownik płaci sam.

Warto pamiętać, że chodzi tu nie tylko o „gołe wynagrodzenie”. W skład takiego wynagrodzenia wchodzą także premie, nagrody i inne składniki pod warunkiem, że ubezpieczony uzyskał do nich prawo w okresie na podstawie którego oblicza się podstawę wymiaru.

Warto przy tym pamiętać, że przy obliczaniu wynagrodzenia za miesiąc uważa się 30 dni. To oznacza, że po obliczeniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy podzielić je przez 30, aby uzyskać wysokość wynagrodzenia za jeden dzień zwolnienia.

Obliczając wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim należy również pamiętać o szeregu zasad określonych w art. 36-47 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przykładowo z ww. zasad można wyczytać, jak ustalić wynagrodzenie chorobowe jeżeli pracownik pracował krócej niż 12 miesięcy. Ponadto istotne mogą się okazać zasady dotyczące wliczania nagród i premii rocznych lub odpowiadające na pytanie ile wynosi maksymalne wynagrodzenie na zwolnieniu.