Zatrudnienie pracownika młodocianego to mniej pracy, więcej odpoczywania i limity nocne

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Zatrudnienie pracownika młodocianego to mniej pracy, więcej odpoczywania i limity nocne

Przed zatrudnieniem pracownika młodocianego, trzeba zapoznać się z warunkami, jakie muszą być spełnione. Pracodawca powinien przestrzegać formalności z tym związanych, aby działać zgodnie z prawem.

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Pracownik młodociany to osoba, która nie jest jeszcze pełnoletnia, ale ma już skończone 15 lat. Musi ona mieć ukończoną chociaż szkołę podstawową i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. Tylko w określonych przypadkach można zatrudnić osobę, która nie skończyła 15. roku życia czy szkoły podstawowej. Jeżeli pracodawca chce przyjąć młodocianego w ramach umowy o pracę, może to zrobić, ale tylko celem przygotowania zawodowego albo wykonywania prac lekkich.

Art. 2001.  2. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. §  3. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204.

Bardzo ważne jest zaznajomienie się z wymaganymi ograniczeniami czasu pracy osoby młodocianej. Albowiem:

  • osoba młodociana może pracować 12 godzin w tygodniu oraz 2 godziny w ciągu dnia, w którym odbywają się zajęcia w szkole,
  • w czasie ferii czas pracy może wynosić maksymalnie 7 godzin, a w tygodniu 35 godzin na dobę,
  • po przepracowaniu 4,5 godziny, pracownikowi przysługuje półgodzinna przerwa,
  • nie może pracować w porze nocnej,
  • nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych,
  • odpoczynek od pracy nie może być krótszy niż 14 godzin,
  • przerwa tygodniowa musi trwać minimum 48 godzin.

Wynagrodzenie osoby młodocianej

Osoba młodociana, która uczy się zawodu, otrzymuje pensję wyliczaną na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Jest to:

  • 7% – w 3. roku nauki zawodu,
  • 6% – w 2. roku nauki zawodu,
  • 5% – w 1. roku nauki zawodu.

Zatrudnienie w celu przyuczenia do wykonywania danej pracy uprawnia do wypłaty w wysokości co najmniej 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednakże pracodawca może płacić więcej niż sugerują to podane stawki.

Warto również wspomnieć o przysługujących dniach wolnych od pracy. Osoba młodociana ma prawo do urlopu wypoczynkowego wynoszącego 12 dni, jeśli upłynie 6 miesięcy od dnia podjęcia pierwszego zatrudnienia. Po 12 miesiącach jest to 26 dni. Z kolei w roku kalendarzowym, w którym staje się pełnoletnia, ma prawo do 20 dni takiego urlopu.