Zawieszenie działalności gospodarczej. Na jaki okres? Jak złożyć wniosek? Czy muszę płacić składki ZUS? Odpowiadamy

Firma Dołącz do dyskusji (112)
Zawieszenie działalności gospodarczej. Na jaki okres? Jak złożyć wniosek? Czy muszę płacić składki ZUS? Odpowiadamy

Prowadzenie działalności gospodarczej to praca przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Nie mam żadnych wątpliwości, że przyzna to każdy przedsiębiorca. Przewidując czasową przerwę w działalności, każdy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą, a tym samym przez pewien czas oszczędzić również na obowiązkowych składkach. Jak wygląda zawieszenie działalności gospodarczej?

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca może mieć różne powody dla zawieszenia swojej działalności. Dla jednych to może być jej sezonowy charakter, który wiąże się z czasowym napływem turystów do miasta. Na zawieszenie działalności gospodarczej można też zdecydować się w związku z długotrwałą chorobą albo wyjazdem wakacyjnym. Ważne, że powód zawieszenia działalności gospodarczej dla urzędników jest nieistotny i nie musimy go w żadnym momencie wskazywać. Nie prosi się urzędników o zgodę na zawieszenie, a jedynie informuje się o tej sytuacji. Zawieszenie działalności to nie to samo co jej zakończenie.

Zawieszenie działalności gospodarczej – warunki

Podstawowym warunkiem do dokonania tego kroku jest niezatrudnianie pracowników. Nie może zawiesić działalności gospodarczej przedsiębiorca, który zatrudnia przynajmniej jedną osobę. W tym wszystkim kluczowe jest słowo „zatrudnia”. Oznacza to bowiem, że chodzi jedynie o osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Gdy w firmie pracują osoby na podstawie umów zlecenia bądź o dzieło to nie ma przeszkód do zawieszenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej – na ile?

Minimalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, wynosi 30 dni. Najdłuższy możliwy czas to 24 miesiące. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ma ważną wiadomość dla każdego, kto chce zawieszać działalność w lutym.

art. 14 ust. 1a  Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym

Zawieszenie działalności następuje od dnia wskazanego we wniosku do dnia złożenia wniosku o podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej bądź do dnia wskazanego we wniosku. Należy pamiętać, że jeśli nie podejmiemy działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy od jej zawieszenia, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Zawieszenie działalności gospodarczej 2018 – wniosek

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Aby tego dokonać, należy we właściwym urzędzie złożyć wniosek CEIDG-1. Można go złożyć zarówno on-line, jak i w tradycyjnej, analogowej formie. Gdy wniosek chcemy złożyć elektronicznie, możemy skorzystać z dwóch sposobów jego złożenia. Za pośrednictwem platformy ePUAP bądź w drodze specjalnie przygotowanej do tego strony internetowej, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju.

Zawieszenie działalności gospodarczej – korzyści

Największą i niepodważalną korzyścią, jaka wynika z zawieszenia działalności, jest fakt, że przez okres zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na rzecz ZUS, zaliczek na podatek dochodowy oraz nie musi składać deklaracji VAT. Odnośnie składek ZUS należy jednak rozróżnić składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie społeczne – obowiązek odprowadzania składek obejmuje cały okres zawieszenia, proporcjonalnie do ilości dni, przez jakie nie przedsiębiorca nie prowadzi działalności.

W przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne obwiązek jej odprowadzania ustaje, jeśli okres zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje pełen miesiąc kalendarzowy. Składki nie płacimy zatem za każdy pełen miesiąc. Co ważne – trzeba pamiętać o tym, że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego wygada po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Z tego wynika wniosek, że jeśli planujemy zawieszenie działalności gospodarczej na czas dłuższy niż miesiąc, to bezwzględnie musimy zadbać o zapewnieniu sobie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej – co mogę robić w trakcie zawieszenia?

Fakt zawieszenia prowadzenia działalności nie oznacza, że mamy całkowity zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z firmą. Ustawodawca określa katalog zachowań, jakie są dopuszczalne dla przedsiębiorcy w okresie zawieszenia. Są to:

  • wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • przyjmowanie należności lub obowiązek regulowania zobowiązania, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywanie własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • uczestniczenie w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonywanie wszelkich obowiązków, jakie są nakazane przepisami prawa;
  • osiąganie przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • zostanie poddanym kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Odwieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, zawieszenie i podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Służy temu dokładnie ten sam wniosek, jaki wypełniamy przy jej zawieszeniu. Należy jedynie pamiętać o tym, że w przypadku niepodjęcia działalności przez po 24 miesiącach od jej zawieszenia, działalność gospodarcza zostanie wykreślona z rejestru z urzędu.