Zwolnienie dyscyplinarne 2019: jakie prawa w tej sytuacji przysługują zwalnianemu pracownikowi?

Praca Dołącz do dyskusji (81)
Zwolnienie dyscyplinarne 2019: jakie prawa w tej sytuacji przysługują zwalnianemu pracownikowi?

Zwolnienie dyscyplinarne jest jednym z najgorszych koszmarów każdego pracownika. Nie tylko ze względu na praktycznie natychmiastowe zwolnienie. Dokumentacja pracownicza zawiera informację o dyscyplinarce. Ponadto pracownik traci część praw, jakie przysługiwałaby mu przy zwykłym rozwiązaniu umowy o pracę.

Zwolnienie dyscyplinarne: rozwiązanie umowy z winy pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne następuje wtedy, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z winy pracownika. O tym kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie stanowi art. 52 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Jednocześnie zwolnienie dyscyplinarne musi nastąpić nie później niż miesiąc po uzyskaniu przez pracodawcę wiadomości o zdarzeniu, które kwalifikuje do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Jeśli pracodawca będzie się wstrzymywać z dyscyplinarką dłużej niż miesiąc, to traci prawo do zwolnienia pracownika w tym trybie za wcześniejsze przewinienie.

Jakie są konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego?

Niestety, pracownik zwolniony dyscyplinarnie nie może liczyć na zbyt wiele. Po pierwsze – traci on dni wolne, jakie pracownikowi przysługują na poszukiwanie nowej pracy (przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron). Problem może pojawić się również jeśli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli osoba zwolniona dyscyplinarnie zarejestruje się w urzędzie pracy w ciągu pół roku od dyscyplinarki, to prawo do świadczenia nabywa dopiero po upływie 180 dni od dnia rejestracji. To z kolei skutkuje tym, że jeśli zasiłek miałby być wypłacany przez 6 miesięcy, to osoba zwolniona dyscyplinarnie… w ogóle go nie dostanie.

Na pocieszenie – jeśli miało miejsce zwolnienie dyscyplinarne, to pracownik musi wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Dotyczy to także bieżącego urlopu wypoczynkowego. Jako że wykorzystanie urlopu powinno odbyć się do końca okresu wypowiedzenia, to pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie przysługuje po prostu ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.