W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Aby je otrzymać, musi spełnić kilka warunków

Praca dołącz do dyskusji (29) 20.05.2020
W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Aby je otrzymać, musi spełnić kilka warunków

Joanna Majkowska

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązuje umowę o pracę, ma specjalne uprawnienia. Wśród nich znajdują się także dni wolne na poszukiwanie pracy. Będą one udzielane pracownikowi na wniosek i po spełnieniu określonych warunków. 

Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Kodeks pracy określa dwa warunki, które trzeba spełnić. Przede wszystkim umowa musi zostać rozwiązana przez pracodawcę. Oznacza to, że rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron czy złożenie wypowiedzenia przez pracownika pozbawia go prawa do dni wolnych.

Ponadto okres wypowiedzenia musi wynosić co najmniej dwa tygodnie. W przypadku umów na czas nieokreślony warunek ten będzie spełniony zawsze. Prawo to przysługuje także w przypadku umów na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli przewidziano w nich możliwość wcześniejszego wypowiedzenia oraz umów na okres próbny wynoszący 3 pełne miesiące.

Warto też wspomnieć, że jak sama nazwa wskazuje, dni wolne na poszukiwanie pracy to dni, w których pracownik odbywa rozmowy kwalifikacyjne i szuka nowego zatrudnienia. Tym samym, jeśli po wypowiedzeniu umowy nie szuka pracy (bo np. rozpoczyna własną działalność, przechodzi na emeryturę czy rentę) albo zdążył już znaleźć zatrudnienie, z takich dni wolnych nie będzie mógł skorzystać.

Ile dni wolnych otrzyma pracownik?

Pracownikowi szukającemu nowej pracy przysługują odpowiednio 2 lub 3 dni robocze w zależności od okresu wypowiedzenia.

  • 2 dni wolne na poszukiwanie pracy otrzyma w pracownik, którego okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie lub 1 miesiąc;
  • 3 dni wolne przysługują pracownikowi z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia;
  • 3 dni na poszukiwanie pracy przysługują także pracownikom, którzy mają krótszy okres wypowiedzenia na podstawie artykułu 361. Chodzi tu o przypadki rozwiązania umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy i innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Dni wolne na poszukiwanie pracy tylko na wniosek

Z dni wolnych pracownik nie musi skorzystać. Pracodawca nie ma też obowiązku poinformowania w momencie zwolnienia, że dni wolne podczas okresu wypowiedzenia w ogóle się pracownikowi należą. Termin ich wykorzystania pracownik powinien uzgodnić z pracodawcą. Jeśli w tym czasie zachoruje, pracodawca powinien udzielić mu wolnego w innym, ustalonym terminie.

Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy obliczane jest tak samo jak w przypadku wynagrodzenia za urlop. Inaczej jednak niż w przypadku urlopu za niewykorzystane dni na poszukiwanie pracy nie należy się pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Jeśli więc pracownik nie skorzysta z uprawnienia i nie złoży wniosku, nie otrzyma z tego tytułu żadnych pieniędzy.

Złożenie wniosku o dni wolne na poszukiwanie pracy nie będzie natomiast możliwe, jeśli pracodawca w okresie wypowiedzenia zwolni pracownika z obowiązku świadczenia w tym czasie pracy. Podobnie sytuacja będzie wyglądać, jeśli pracodawca udzieli na czas wypowiedzenia urlopu wypoczynkowego. Może to zrobić bez zgody pracownika i wyznaczonym przez siebie terminie. Pracownik musi się do tego polecenia wówczas dostosować.