Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Czy można ją sprawdzić online?

Praca Dołącz do dyskusji (74)
Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Czy można ją sprawdzić online?

Informacja o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych daje użytkownikowi wiele przydatnych funkcji. W naszym poradniku omówimy jak z niej w pełni korzystać.

Żeby zacząć w ogóle sprawdzanie, musimy posiadać dostęp do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dostęp możemy uzyskać rejestrując się na tej stronie. Do wyboru mamy rejestrację przez platformę. To najbardziej uciążliwa dla użytkownika metoda, ponieważ  ze względu na dostęp do danych osobowych i informacji ubezpieczeniowych potrzebuje autoryzacji.  Odbywa się ona poprzez wizytę w dowolnej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i okazanie na miejscu dowodu osobistego lub paszportu. Dlatego polecamy pozostałe opcje rejestracji, czyli poprzez profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny, bankowość elektroniczną lub przez login.gov.pl.

informacja o stanie konta ubezpieczonego
Rejestracja do profilu

Zarejestrowaliśmy profil. Następnie przechodzimy do poziomu logowania. Wybieramy z niego metodę, której chcemy użyć do logowania. Będą to profil PUE, profil zaufany (oraz login.gov.pl) kwalifikowany podpis elektroniczny oraz bankowość elektroniczna.

informacja o stanie konta ubezpieczonego
Logowanie

Udało się zalogować. A gdzie znajduje się informacja o stanie konta ubezpieczonego?

Po udanym logowaniu widzimy główny panel menu, z którego będziemy mogli dokonać kolejnych wyborów. Panel przedstawia się następująco.

informacja o stanie konta ubezpieczonego 3
informacja o stanie konta ubezpieczonego 3

W wiadomościach wyświetlane są zdarzenia dotyczące ZUS. Tutaj znajdziemy potwierdzenie przekazania elektronicznych zwolnień lekarskich do pracodawcy. Możemy również sprawdzić w jakich godzinach jest czynny nasz oddział. Ponadto możemy umówić się na wizytę. Po kliknięciu opcji „Pokaż” w grupie „Wizyty” zostaniemy przeniesieni do kolejnego menu. Z niego wybieramy oddział, który nas interesuje, przy czym domyślnie wybrany jest ten najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Następnie wybieramy temat naszej wizyty i klikamy dalej. Zostajemy przeniesieni do kalendarza, w którym mamy podgląd wolnych terminów na wizytę w ZUS. Zaznaczamy pasującą nam godzinę. Właśnie udało nam się umówić spotkanie w ZUS, bez dzwonienia, bez nerwów i kolejek.

Najważniejsze opcje znajdują się w kolejnym menu.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego jest do wglądu panelu o nazwie „Ubezpieczony”

W prawym górnym rogu należy wybrać opcję „Ubezpieczony”. Naszym oczom ukaże się bardzo szczegółowy panel.

informacja o stanie konta ubezpieczonego
informacja o stanie konta ubezpieczonego – panel ubezpieczonego

Z poziomu tego panelu mamy dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu PUE. W pierwszym „Moje Dane” mamy podgląd swoich danych osobowych, takich jak adres zameldowania i zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego. W kolejnej zakładce „Ubezpieczenia i płatnicy” znajdziemy informacje o swoich pracodawcach i płatnikach składek. Można w tym menu wybrać rok, który nas interesuje. Otrzymamy informację o okresach i rodzajach ubezpieczeń.

W kolejnym menu „Informacja o podstawach i składkach” znajdziemy informacje o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Ponadto będziemy mogli przeglądać informacje o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy okazji życzę każdemu czytelnikowi Bezprawnika, by taką informację widział każdego roku. Dodatkowo możemy przeglądać dane dotyczące kwot składek należnych i opłaconych. Ponadto dwie kolejne zakładki umożliwiają sprawdzenie kwot przychodu wypłaconego w danym miesiącu i okresów wykonywania pracy nauczycielskiej z dokumentów ZUS RPA.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego – co zawiera

Co roku do Polaków ZUS wysyła miliony listów. W nich znajdziemy informację o prognozowanej emeryturze. Ostatni list z ZUS przyszedł w w 2019 r. Ale dzięki informatyzacji ZUS mamy dostęp do tego listu online. A czym jest informacja o stanie konta ubezpieczonego? To stan naszych środków zgromadzonych na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Obejmuje ona zwaloryzowane kwoty kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne. Panel prezentuje się następująco:

informacja o stanie konta ubezpieczonego
informacja o stanie konta ubezpieczonego

 

A co oznaczają poszczególne pozycje, które wymienia informacja o stanie konta ubezpieczonego?

Zwaloryzowany kapitał początkowy dotyczy osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały przed dniem 1 stycznia 1999 r. Mają one prawo  do ustalenia kapitału początkowego. Przy czym na to prawo nie ma wpływu jak długo te osoby pracowały lub opłacały swoje składki na ubezpieczenia społeczne. Aby ustalić kapitał początkowy należy złożyć wniosek. Kapitał początkowy jest waloryzowany, przy czym jego pierwsza waloryzacja przeprowadzona jest za 1999 rok, przy użyciu wskaźnika dla tego roku – 115,60%. Następne lata waloryzowane są tak samo jak składki.

Zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne to składki za okres od 1 stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. powiększone o kwoty uzyskane w wyniku waloryzacji. A waloryzacja to zwiększenie wartości składek i kapitału początkowego w wyniku pomnożenia kwot składek i kapitału początkowego zgromadzonych na koncie w ZUS na dzień 31 stycznia danego roku – przez wskaźnik waloryzacji ogłoszony dla danego roku. Natomiast wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. 

Składki na ubezpieczenie emerytalne za rok informowania (jeszcze niezwaloryzowane) są to składki na koncie ubezpieczonego w ZUS za miesiące w roku za który jest informacja, a które nie zostały jeszcze zwaloryzowane.

Składki należne i wpłacone. Jeżeli ubezpieczony płaci składki na własne ubezpieczenie (bo np. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą) lub jest osobą, która współpracuje z taką osobą, to na koncie występują składki faktycznie opłacone. A w przypadku, gdy ubezpieczony jest pracownikiem to wtedy mamy kwotę składek należnych, czyli obliczonych na podstawie dokumentów przekazywanych do ZUS przez pracodawcę.

Ponadto informacja o stanie konta ubezpieczonego zawiera również:

Zwaloryzowane składki, środki, odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna, ogółem zewidencjonowane na koncie. Kwota ogółem na subkoncie, wraz ze środkami z Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Składki należne na OFE i składki odprowadzone na OFE. Te pierwsze są obliczane na podstawie kwoty podstawy wymiaru składek, w oparciu o dokumenty rozliczeniowe pracodawcy. Przy czym należy pamiętać, że ZUS nie sprawdza, czy pracodawca je opłacił. Natomiast składki odprowadzone to składki faktycznie przekazane do OFE. Powinny równać się kwocie składek należnych. Jeżeli jednak tak nie jest należy zwrócić się do pracodawcy o wyjaśnienie sytuacji.

Suma na Twoim Koncie i Suma na Twoim koncie i subkoncie to kwota ogółem w znajdująca się na koncie i subkoncie. Składają się na nią zwaloryzowany kapitał początkowy, zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, składki bez waloryzacji oraz zwaloryzowana kwota ogółem zapisana na subkoncie.

W zakładce Informacja o stanie konta ubezpieczonego możemy sprawdzić wysokość hipotetycznej emerytury

Aby poznać hipotetyczną wysokość emerytury musimy spełnić warunek wieku. Otóż na dzień 31 grudnia roku, za którego dotyczy informacja o stanie konta ubezpieczonego musimy mieć ukończone 35 lat. Jeżeli nie mamy, to wszędzie zobaczymy taki obrazek:

informacja o stanie konta ubezpieczonego
informacja o stanie konta ubezpieczonego – hipotetyczna emerytura

A jeżeli ukończyliśmy 35 lat to możemy poznać wysokość emerytury. Uzyskuje się ją poprzez podzielenie kwoty ogółem na koncie subkoncie na 31 grudzień roku, w którym otrzymaliśmy informację przez wartość podaną w miesiącach średniego dalszego trwania życia właściwego dla danego wieku emerytalnego. Taką informację ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Należy pamiętać. że przewidywana długość życia zmienia się co roku. Reasumując – wysokość hipotetycznej emerytury zależy od kwoty, jaka ubezpieczony zgromadzi na swoim koncie i subkoncie, a także od ilości miesięcy przewidywanego życia.

Hipotetyczną emeryturę przedstawia się według 4 wariantów. W pierwszym ZUS założył, że ubezpieczony pracuje do wieku emerytalnego. Emerytura uwzględnia stan konta na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja o stanie konta ubezpieczonego. Dodatkowo przyjmuje kwotę hipotetycznych składek obliczonych na podstawie dotychczasowych składek. Przyjmuje się, że będą wpływać co miesiąc, aż do miesiąca przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W drugim wariancie emeryturę ZUS obliczył wyłącznie na podstawie stanu konta na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy informacja o stanie konta ubezpieczonego. Zgodnie z tym założeniem ubezpieczony przestaje pracować od 1 stycznia następnego roku. Trzeci i czwarty wariant są liczone na tej samej zasadzie, ale uwzględniają środki zgromadzone na subkoncie.