Czy koszt leasingowanego sprzętu lub auta można wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

Finanse Firma Moto Dołącz do dyskusji (102)
Czy koszt leasingowanego sprzętu lub auta można wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu pozwalają przedsiębiorcom na zaoszczędzenie (a raczej: odzyskanie) części środków. Do kosztów uzyskania przychodu można wliczyć zakupiony towar lub usługi, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodu przedsiębiorstwa. W koszty uzyskania przychodu można wliczyć nawet opłaty za mieszkanie (w uzasadnionych sytuacjach). Czy w takim razie koszt leasingu sprzętu firmowego czy samochodu służbowego też może być wliczony w koszty uzyskania przychodu? Koszty uzyskania przychodu a leasing.

Koszty uzyskania przychodu a leasing. Co można wrzucić w koszty?

Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na leasing samochodu, jednak powoli przekonują się także np. do leasingu sprzętu firmowego (komputerów, telefonów itd.). Zazwyczaj leasing jest rozwiązaniem korzystniejszym niż zakup sprzętu czy auta za gotówkę (zwłaszcza na początku działalności, gdy zgromadzony kapitał trzeba przeznaczyć na rozkręcenie firmy) czy zaciąganie kredytu w banku. Z tego względu leasing cieszy się rosnącą popularnością. Jak jednak przedstawiają się koszty uzyskania przychodu a leasing? Czy opłaty wynikające z umowy można wrzucić w koszty? Oczywiście. Musi zostać jednak spełniony jeden podstawowy warunek – leasingowany samochód lub sprzęt musi być wykorzystywany w prowadzeniu działalności gospodarczej i ma przysłużyć się zwiększeniu przychodów firmy (lub ich zachowaniu czy zabezpieczeniu źródła tych przychodów). Nie oznacza to jednak automatycznie, że przedsiębiorca będzie mógł wliczyć wszystkie wydatki związane z leasingiem w koszty uzyskania przychodu.

Co wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Umowy leasingowe można podzielić na dwa główne rodzaje – umowy leasingu finansowego i leasingu operacyjnego. W jednym i drugim przypadku przedsiębiorca będzie uiszczał co miesiąc ratę leasingową, na którą składa się część kapitałowa i część odsetkowa.

W przypadku leasingu finansowego to właśnie tylko część odsetkowa może być zaliczona jako koszty uzyskania przychodu – oczywiście pod warunkiem, że zostanie opłacona. Z kolei jeśli chodzi o leasing operacyjny, to cała rata – zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa – stanowi koszt uzyskania przychodu. Co ważne, zgodnie z interpretacją indywidualną z 2014 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach do kosztów uzyskania przychodu można wliczyć również opłatę wstępną.

Umowa leasingu a koszty uzyskania przychodu

Warto jednocześnie pamiętać o art. 23 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym:

Art. 23b. 1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.

To oznacza, że przedsiębiorca, który chce wliczyć opłaty leasingowe w koszty uzyskania przychodu, musi pamiętać o tym by umowa leasingowa spełniała warunki określone w pkt 1 i 3 artykułu.