Pozwolenie na budowę nie jest wieczne. Po jakimś czasie trzeba się o nie ubiegać ponownie

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Pozwolenie na budowę nie jest wieczne. Po jakimś czasie trzeba się o nie ubiegać ponownie

Każdy z nas, kto zaczynał budowę obiektu prywatnego i firmowego, wie, że pozwolenie na budowę jest kluczowym elementem całego przedsięwzięcia. Bez niego często niemożliwe byłoby prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych. Jednak musimy pamiętać tym, że pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe. Jeżeli budowa nie rozpocznie się w wyznaczonym czasie, konieczne jest uzyskanie kolejnego pozwolenia. Bardzo ważne jest w tym wypadku prawidłowe obliczenie terminów.

Jeżeli budowa nie została rozpoczęta w ciągu 3 lat, pozwolenie na budowę wygasa

W przypadku, gdy prace na budowie nie rozpoczęły się w ciągu 3 lat od wydania pozwolenia, decyzja o pozwoleniu ulega wygaśnięciu. Mówi o tym art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Prawo budowlane określa także moment, w którym rozpoczęte zostały prace budowlane. Według przepisów rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podejmowania przygotowawczych prac na budowie. Należą do nich przede wszystkim wytyczanie geodezyjne terenu, wykonywanie niwelacji i przyłączy i zagospodarowanie terenu.

Proces przerwania budowy określił w swoim wyroku NSA

Wyrok NSA z 11 lipca 2023 r. doprecyzowuje określenie przerwania budowy. W tym wypadku konieczne jest utożsamianie przerwania jej z zaprzestaniem wznoszenia budynku. W takim wypadku ustawodawca ma na myśli przerwanie budowy, lecz nie mówi nic o przerywaniu innych prac i robót budowlanych.

Nabywanie nieruchomości wraz z pozwoleniem na budowę powinno wiązać się każdorazowo ze sprawdzeniem, czy nie uległo ono wygaśnięciu

Aby dowiedzieć się, czy pozwolenie nie wygasło, konieczne jest przeanalizowanie dziennika budowy. Warto pamiętać także o tym, że wygaśnięcie pozwolenia na budowę może mieć miejsce nawet wtedy, gdy zaistniały okoliczności niezależne od inwestora. Pozwolenie na budowę może także wygasnąć z powodu przedłużających się procedur administracyjnych i sądowych.

Kupno nieruchomości z pozwoleniem na budowę powinno być każdorazowo dogłębnie analizowane i sprawdzane, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Często może zdarzyć się tak, że pozwolenie na budowę wygasa pomimo niewydania w tej sprawie decyzji administracyjnej. Dlatego tak ważne jest dogłębne przeanalizowanie dokumentów po to, aby uniknąć sytuacji, w której nieruchomość stawiana przez nas będzie uznana za samowolę budowlaną. Wszelkie aspekty pozwoleń na budowę powinny być także każdorazowo przeanalizowane przez fachowców.